Anunț angajare compartiment achizitii Recons

Anunț angajare compartiment achizitii Recons

Anunț angajare compartiment achizitii Recons

Vineri, 07 Aprilie, 2023 08:06 Redactia LOCALE Comentarii  Recomanda pe Facebook  Recomanda pe Twitter
Redactia LOCALE Comentarii  Recomanda pe Facebook Recomanda pe Twitter
Vineri, 07 Aprilie, 2023 08:06 Tiparire

S.C.Recons S.A. organizează concurs de recrutare a personalului în vederea ocupării unui post din cadrul compartimentului achiziții.

 

 

          Participarea la concurs:

         
Pentru a participa la concurs, candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 1. Condiții generale:

 • să aibă cetăţenia română, cetăţenia a altor state membre ale Uniunii Europene sau  a statelor aparţinând Spaţiului Economic European domiciliul sau rezidența  în România și capacitatea deplină de exercițiu;

 • să cunoască limba română, scris şi vorbit la un nivel adecvat îndeplinirii responsabilităților postului;

 • să fie apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției: starea de sănătate este atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de către medicul de familie sau unităţile sanitare abilitate;

 • să îndeplinească criteriile de studii şi vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs.

 • să prezinte garanții morale necesare exercitării atribuțiilor avute în vedere ( să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciu, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care  ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

2. Condiții de participare:

 

Pregătire de specialitate ( condiții obligatorii ):

- Studii superioare în domeniul: economic,  juridic, sau ingineresc, de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentul;

      
- Vechime în specialitatea studiilor, minim 1 an;

      
- Curs Achiziții publice, care se dovedește prin acte specifice, constituie avantaj;

      
- Cunoștințe de operare  cu softuri specializate de contabilitate, cunoștințe operare Pc, Microsoft Office  Word,  Excel, E-mail;

      
- Abilități de comunicare, conștiinciozitate și capacitate de sinteză;

      
- Experiență similară în achiziții publice;

             
- Gândire analitică, atenție la detalii, atenție distributivă abilități de comunicare verbale și  scrise, conștiinciozitate și capacitate de sinteză bune abilități de negociere, analiză, organizare și planificare;

      
- Competențe în aplicarea normelor, procedurilor și tehnicilor de achiziții publice;

      
- Cunoștințe în ceea ce privește principiile și tehnicile de achiziții publice;

 

Condiții de dorit:

- Masterat în domeniul de activitate sau alt domeniu relevant pentru activitatea prestată;


- Studii Postuniversitare în domeniul de activitate sau alt domeniu relevant pentru activitatea prestată;

- Cursuri de specialitate în domeniul de activitate sau alt domeniu relevant pentru activitatea prestată;

 

 

                   DOSARUL DE CONCURS  trebuie să conțină următoarele documente:

 

a. cerere de înscriere la concurs adresată conducerii societății;

 1. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

 2. copie certificat naștere și căsătorie ( dacă este cazul );

 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;

 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverință care atestă vechimea în muncă, în meseria și/sau în specialitatea studiilor, în copie:

 5. curriculum vitae, model European, conf. H.G. nr. 1.021/2004;

 6. adeverinţă medicală în original, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie  al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

 7. cazier judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

 8. declarație de consimțământ prin care candidatul este de acord cu utilizarea datelor sale în scopul procesului de recrutare și selecție;

Actele prevăzute la lit. b).—e).vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea;

 

Formularele sunt disponibile pe pagina web a S.C. RECONS S.A. Arad  www.reconsarad.ro

 

Dosarele de candidatură depuse incomplete sau după data limită de depunere a candidaturii, vor fi declarate invalide și nu vor fi supuse verificării eligibilității.

 

Depunerea CV-ului reprezintă acordul dvs. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul implicării în procesul de recrutare și angajare. În cazul în care nu sunteți selectați, CV-ul dvs. va rămâne în baza noastră de date pentru a vă putea contacta în eventualitatea unei alte oportunități de colaborare.

 

 

 

Concursul se va desfășura în cinci etape la sediul societății RECONS S.A. Arad, după cum urmează:

 

- selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de: 21.04.2023

- proba scrisă și practică de calculator în data de: 25.04.2023 ora 10:00

- proba interviu în data de: 25.04.2023 ora 13:00

- depunere contestații în data de: 26.04.2023 de la ora 10:00 la ora 14:00

- soluționare contestații și rezultate finale: 26.04.2023                 

 

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.     

 

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs  este data de 20.04.2023, ora 15:00 la sediul societății din Arad, B-dul Iuliu Maniu FN, locul unde se va  desfășura și concursul.

 

Informații suplimentare: de luni până vineri, între orele 08:00 – 16:00, se pot obține  la numărul de telefonul 0257- 281378, 281386,  la Biroul resurse umane, sau pe adresa de email: resurseumane@reconsarad.ro.

S.C.Recons S.A. organizează concurs de recrutare a personalului în vederea ocupării unui post din cadrul compartimentului achiziții.

 

 

          Participarea la concurs:

         
Pentru a participa la concurs, candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 1. Condiții generale:

 • să aibă cetăţenia română, cetăţenia a altor state membre ale Uniunii Europene sau  a statelor aparţinând Spaţiului Economic European domiciliul sau rezidența  în România și capacitatea deplină de exercițiu;

 • să cunoască limba română, scris şi vorbit la un nivel adecvat îndeplinirii responsabilităților postului;

 • să fie apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției: starea de sănătate este atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de către medicul de familie sau unităţile sanitare abilitate;

 • să îndeplinească criteriile de studii şi vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs.

 • să prezinte garanții morale necesare exercitării atribuțiilor avute în vedere ( să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciu, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care  ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

2. Condiții de participare:

 

Pregătire de specialitate ( condiții obligatorii ):

- Studii superioare în domeniul: economic,  juridic, sau ingineresc, de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentul;

      
- Vechime în specialitatea studiilor, minim 1 an;

      
- Curs Achiziții publice, care se dovedește prin acte specifice, constituie avantaj;

      
- Cunoștințe de operare  cu softuri specializate de contabilitate, cunoștințe operare Pc, Microsoft Office  Word,  Excel, E-mail;

      
- Abilități de comunicare, conștiinciozitate și capacitate de sinteză;

      
- Experiență similară în achiziții publice;

             
- Gândire analitică, atenție la detalii, atenție distributivă abilități de comunicare verbale și  scrise, conștiinciozitate și capacitate de sinteză bune abilități de negociere, analiză, organizare și planificare;

      
- Competențe în aplicarea normelor, procedurilor și tehnicilor de achiziții publice;

      
- Cunoștințe în ceea ce privește principiile și tehnicile de achiziții publice;

 

Condiții de dorit:

- Masterat în domeniul de activitate sau alt domeniu relevant pentru activitatea prestată;


- Studii Postuniversitare în domeniul de activitate sau alt domeniu relevant pentru activitatea prestată;

- Cursuri de specialitate în domeniul de activitate sau alt domeniu relevant pentru activitatea prestată;

 

 

                   DOSARUL DE CONCURS  trebuie să conțină următoarele documente:

 

a. cerere de înscriere la concurs adresată conducerii societății;

 1. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

 2. copie certificat naștere și căsătorie ( dacă este cazul );

 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;

 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverință care atestă vechimea în muncă, în meseria și/sau în specialitatea studiilor, în copie:

 5. curriculum vitae, model European, conf. H.G. nr. 1.021/2004;

 6. adeverinţă medicală în original, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie  al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

 7. cazier judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

 8. declarație de consimțământ prin care candidatul este de acord cu utilizarea datelor sale în scopul procesului de recrutare și selecție;

Actele prevăzute la lit. b).—e).vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea;

 

Formularele sunt disponibile pe pagina web a S.C. RECONS S.A. Arad  www.reconsarad.ro

 

Dosarele de candidatură depuse incomplete sau după data limită de depunere a candidaturii, vor fi declarate invalide și nu vor fi supuse verificării eligibilității.

 

Depunerea CV-ului reprezintă acordul dvs. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul implicării în procesul de recrutare și angajare. În cazul în care nu sunteți selectați, CV-ul dvs. va rămâne în baza noastră de date pentru a vă putea contacta în eventualitatea unei alte oportunități de colaborare.

 

 

 

Concursul se va desfășura în cinci etape la sediul societății RECONS S.A. Arad, după cum urmează:

 

- selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de: 21.04.2023

- proba scrisă și practică de calculator în data de: 25.04.2023 ora 10:00

- proba interviu în data de: 25.04.2023 ora 13:00

- depunere contestații în data de: 26.04.2023 de la ora 10:00 la ora 14:00

- soluționare contestații și rezultate finale: 26.04.2023                 

 

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.     

 

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs  este data de 20.04.2023, ora 15:00 la sediul societății din Arad, B-dul Iuliu Maniu FN, locul unde se va  desfășura și concursul.

 

Informații suplimentare: de luni până vineri, între orele 08:00 – 16:00, se pot obține  la numărul de telefonul 0257- 281378, 281386,  la Biroul resurse umane, sau pe adresa de email: resurseumane@reconsarad.ro.

Stiri asemanatoare

U.V.V.G. Arad în Egipt la Târgul Internațional de Educație

Luni, 06 Martie, 2023 12:15

U.V.V.G. Arad în Egipt la Târgul Internațional de Educație

În această perioadă, în Cairo (Egipt), se desfășoară Târgul Internațional de Educație, evenimentul fiind unul dintre cele mai importante din acest domeniu, din Egipt. Eve ...

Tânără de 28 de ani beată la volan prin Arad. Mulțime de infracțiuni rutiere la sfârșitul săptămânii trecute

Luni, 20 Februarie, 2023 19:36

Tânără de 28 de ani beată la volan prin Arad. Mulțime de infracțiuni rutiere la sfârșitul săptămânii trecute

În noaptea de 17/18 februarie, polițiștii Secției 8 Săvârșin au depistat un bărbat de 38 de ani, din Vladimirescu, în timp ce conducea un autoturism pe D.J. 682, la ieșir ...

Incendiu la o hală de productie peleți în cartierul Gai

Duminica, 29 Ianuarie, 2023 23:23

Incendiu la o hală de productie peleți în cartierul Gai

Duminică seara, în jurul orei 22:45, pompierii militari ai Detașamentului Arad au intervenit cu două autospeciale de lucru cu apă și spumă, o autospecială pentru salvare la în ...

O tânără de 20 de ani s-a sinucis din cauză că părinții iubitului nu o plăceau

Luni, 30 Ianuarie, 2023 08:26

O tânără de 20 de ani s-a sinucis din cauză că părinții iubitului nu o plăceau

O tânără de 20 de ani a murit sâmbătă, 28 ianuarie, după ce ar fi căzut de la etajul întâi al blocului în care locuia, în municipiul Târgu Jiu.&nbs ...

Cu mașina în clădirea de la intersecția străzilor Grigorescu cu Milea

Duminica, 29 Ianuarie, 2023 11:55

Cu mașina în clădirea de la intersecția străzilor Grigorescu cu Milea

“În ziua de 29 Ianuarie a.c., în jurul orei 11:25, o femeie de 38 de ani, din Arad, în timp ce conducea un autoturism pe strada N. Grigorescu, din municipiu, a pătruns &i ...

Este disponibilă aplicația pentru mobil Ghișeul.ro pentru plata online a taxelor și impozitelor

Luni, 30 Ianuarie, 2023 11:23

Este disponibilă aplicația pentru mobil Ghișeul.ro pentru plata online a taxelor și impozitelor

Digitalizarea și reducerea birocrației sunt ținte obligatorii pentru Guvern, consideră deputatul PNL Sergiu Bîlcea.   „În era tehnologiei, trebuie să folosim mijloac ...

6 tramvaie noi și 45 de stații de reîncărcare pentru vehicule electrice prin proiectul ”Mobilitate urbană durabilă – tramvaie eficiente energetic pentru Municipiul Arad”

Luni, 30 Ianuarie, 2023 12:51

6 tramvaie noi și 45 de stații de reîncărcare pentru vehicule electrice prin proiectul ”Mobilitate urbană durabilă – tramvaie eficiente energetic pentru Municipiul Arad”

 Comunicat de presă    „Mobilitate urbană durabilă – tramvaie eficiente energetic pentru Municipiul Arad”, cod C10-I1.1-3 Cu o preocupare continuă pentru m ...

104 ani de la inființarea Jandarmeriei

Duminica, 29 Ianuarie, 2023 14:29

104 ani de la inființarea Jandarmeriei

29 ianuarie - Jandarmii arădeni aniversează 104 ani de la înființare ca structură pe teritoriul județului  Arad Prin Ordinul ministrului Afacerilor Interne nr. 10 din 07.02.2018, ...

Cupa României și promovarea anul viitor în Superligă, noile obiective ale ”Bătrânei Doamne”. Matineul din ce în ce mai aproape. UTA – Mioveni 1 - 2

Duminica, 29 Ianuarie, 2023 10:49

Cupa României și promovarea anul viitor în Superligă, noile obiective ale ”Bătrânei Doamne”. Matineul din ce în ce mai aproape. UTA – Mioveni 1 - 2

Iertați-mi titlul ironic dar UTA are nevoie de doar 3 meciuri câștigate pentru a-și adjudeca Cupa României și din păcate este din ce în ce mai aproape de Liga a 2-a.   ...

”Fiți răbdători” – Congresul regional din 2023, organizat în limbajul mimico-gestual românesc (LMG)

Joi, 31 August, 2023 09:24

”Fiți răbdători” – Congresul regional din 2023, organizat în limbajul mimico-gestual românesc (LMG)

SALA DE CONGRESE a Martorilor lui Iehova, str. Ion Creangă nr. 86, Negrești-Oaș, Satu Mare (1-3 septembrie 2023) – După o pauză de trei ani cauzată de pandemie, unul dintre cei mai ma ...

Se anunță mișcări greviste de amploare la CFR

Joi, 31 August, 2023 08:33

Se anunță mișcări greviste de amploare la CFR

Nemulțumiți de impasul din dialogul social dintre ceferiști și stat, membrii celei mai mari organizații sindicale a lucrătorilor de căi ferate din România anunță intrarea în ...

Suma totală verificată de ANRE și transmisă spre decontare a depășit 10,8 miliarde de lei

Sambata, 28 Ianuarie, 2023 09:45

Suma totală verificată de ANRE și transmisă spre decontare a depășit 10,8 miliarde de lei

Având în vedere activitatea desfăşurată în cadrul ANRE cu privire la colectarea, verificarea datelor, întocmirea fișelor de analiză și determinarea sumelor ce se cuv ...

Accident cu victimă minoră la iesirea din Sintea Mare spre Chișineu-Criș

Sambata, 28 Ianuarie, 2023 15:40

Accident cu victimă minoră la iesirea din Sintea Mare spre Chișineu-Criș

Sâmbătă după-amiaza, în jurul orei 14.00,  a avut loc un incident rutier la iesirea din localitatea arădeană  Sintea Mare spre Chișineu-Criș. În incidental ruti ...

Conversaţii cu trecutul militar al Aradului. 260 de ani de la începerea construcției ”Cetății Aradului”. 168 de case demolate pentru a face loc edificiului

Sambata, 28 Ianuarie, 2023 10:31

Conversaţii cu trecutul militar al Aradului. 260 de ani de la începerea construcției ”Cetății Aradului”. 168 de case demolate pentru a face loc edificiului

În conversaţiile noastre cu trecutul, nu putem să trecem cu vederea unul dintre obiectivele emblemă: Cetatea Aradului, una dintre cele cinci fortificaţii de tip vauban din Romania &nbs ...{**}

Acest site foloseşte cookies pentru a imbunatati experienta ta de navigare. Pentru mai multe detalii referitoare la cum folosim datele tale si la drepturile tale te invitam sa citesti: Politica de cookies sau/si Politica de Confidentialitate si apoi sa confirmi acordul tau.