S.C. RECONS S.A. ARAD organizează concurs pentru ocuparea posturilor de șef serviciu baze de agrement și șef sector transport

S.C. RECONS S.A. ARAD organizează concurs pentru ocuparea posturilor de șef serviciu baze de agrement și șef sector transport

S.C. RECONS S.A. ARAD organizează concurs pentru ocuparea posturilor de șef serviciu baze de agrement și șef sector transport

Luni, 23 Ianuarie, 2023 14:41 Redactie LOCALE Comentarii  Recomanda pe Facebook  Recomanda pe Twitter
Redactie LOCALE Comentarii  Recomanda pe Facebook Recomanda pe Twitter
Luni, 23 Ianuarie, 2023 14:41 Tiparire

S.C. RECONS S.A. organizează concurs de recrutare a personalului în vederea ocupării următoarelor posturi din cadrul societății, pe perioadă nedeterminată:

 
- 1 Post de ȘEF Serviciu Baze de Agrement

- 1 Post de ȘEF Sector Transport

 

Participarea la concurs:

 
Pentru a participa la concurs, candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 1.Condiții generale:

  • să aibă cetățenia română, cetățenia a altor state membre ale Uniunii Europene sau  a statelor aparținând Spațiului Economic European, domiciliul sau rezidența în România și capacitate deplină de exercițiu;

  • să cunoască limba română, scris și vorbit la un nivel adecvat îndeplinirii responsabilităților postului 

  • să fie apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției: starea de sănătate este atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de către medicul de familie sau unitățile sanitare abilitate;

  • să îndeplinească criteriile de studii și vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs.

  • să prezinte garanții morale necesare exercitării atribuțiilor avute în vedere ( să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care  ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea).

 

2. Condiții de participare: pentru postul de ȘEF Serviciu Baze de Agrement

Pregătire de specialitate ( condiții obligatorii ):

 
  - studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licența sau, echivalentă în specialitatea inginerie;

  - vechime în specialitate, de minim 5 ani;

  - experiență în coordonare echipe minim 5 ani;

  - cunoașterea limbii române, scris și vorbit;

  - capacitate deplină de exercițiu;

  - experiență în activitatea de administrare / coordonare / management la societăți private / publice sau instituții publice;

  -  nu a fost inițiată și nici nu se află în desfășurare o procedură de natură penală împotriva lor și nu au înscrieri în cazierul judiciar.

  - unoștințe de operare cu softuri specializate, cunoștințe foarte bune de operare Pc, Microsoft Office ( Word, Excel ), E-mail;

  - Gândire analitică, atenție la detalii, atenție distributivă abilități de comunicare verbale și  scrise, conștiinciozitate și capacitate de sinteză bune abilități de negociere, analiză, organizare și planificare;

  - Competențe în aplicarea normelor, procedurilor și tehnicilor de coordonare / de management; 

  - Cunoștințe în ceea ce privește principiile și tehnicile de management;

 

 Condiții de dorit:

- Masterat în domeniul de activitate sau alt domeniu relevant pentru activitatea prestată;

- Studii Postuniversitare în domeniul de activitate sau alt domeniu relevant pentru activitatea prestată 

- Cursuri de specialitate în domeniul de activitate sau alt domeniu relevant pentru activitatea prestată;

 

3. Condiții de participare: pentru postul de ȘEF Sector Transport

Pregătire de specialitate ( condiții obligatorii ):

  - studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licența sau, echivalentă;

  - vechime în specialitate, de minim 3 ani 

  - experiență în coordonare echipe minim 3 ani;

  - atestat coordonator transport eliberat de ARR 

  - cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
 

  - capacitate deplină de exercițiu;

  - experiență în activitatea de administrare / coordonare / management la societăți private / publice sau instituții publice;

  - nu a fost inițiată și nici nu se află în desfășurare o procedură de natură penală împotriva lor și nu au înscrieri în cazierul judiciar.

  - Cunoștințe foarte bune de operare Pc, Microsoft Office ( Word, Excel ), E-mail;

  - Gândire analitică, atenție la detalii, atenție distributivă abilități de comunicare verbale și  scrise, conștiinciozitate și capacitate de sinteză bune abilități de negociere, analiză, organizare și planificare;

  - Competențe în aplicarea normelor, procedurilor și tehnicilor de coordonare / de management;

  - Cunoștințe în ceea ce privește principiile și tehnicile de management;

 

DOSARUL DE CONCURS  trebuie să conțină următoarele documente:

 

  1.Cerere de înscriere la concurs;

  2.Copia actului de identitate al candidatului;


  3.Copie certificat naștere și căsătorie ( dacă este cazul );


  4.Copie după diploma de studii ( copiile documentelor care atestă nivelul studiilor si ale altor documente care atesta efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atesta îndeplinirea condițiilor specifice ), și originalele pentru verificarea conformității;


  5.Un CV în format Europass;


  6.Adeverință de la medicul de familie / certificat medical apt angajare;


  7.Copia carnetului de muncă, certificată pentru conformitate cu originalul, sau, după caz, o adeverință care sa ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, extras Revisal, și originalele pentru verificarea conformității;


  8.Adeverință de cazierul judiciar în original;


  9.Declarație de consimțământ prin care candidatul este de acord cu utilizarea datelor sale în scopul procesului de recrutare și selecție;

 

Formularele sunt disponibile pe pagina web a S.C. RECONS S.A. Arad  www.reconsarad.ro   

 

Actele prevăzute mai sus, vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea;

 

Dosarele de candidatură depuse incomplete sau după data limită de depunere a candidaturii, vor fi declarate invalide și nu vor fi supuse verificării eligibilității.

 

Depunerea CV-ului reprezintă acordul dvs. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul implicării în procesul de recrutare și angajare. În cazul în care nu sunteți selectați, CV-ul dvs. va rămâne în baza noastră de date pentru a vă putea contacta în eventualitatea unei alte oportunități de colaborare.

 

Concursul se va desfășura în cinci etape la sediul societății RECONS S.A. Arad, după cum urmează:

   - selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de:07.02.2023

   - proba scrisă și practică pe calculator în data de:09.02.2023 ora 10:00

   - proba interviu în data de:09.02.2023 ora 13:00

   - depunere contestații în data de: 10.02.2023 de la ora 10:00 la ora 13:00

    - soluționare contestații și rezultate finale:13.02.2023

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.     

 

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este data de 06.02.2023, ora 15:00 la sediul societății din Arad, B-dul Iuliu Maniu FN, locul unde se va  desfășura și concursul.

 

Informații suplimentare: de luni până vineri, între orele 08:00 – 16:00, se pot obține  la numărul de telefonul 0257 - 281378, 281386,  la Biroul resurse umane, sau pe adresa de email: resurseumane@reconsarad.ro.

 

DIRECTOR GENERAL,

Ing. Mehelean Gheorghe Nicolae

S.C. RECONS S.A. organizează concurs de recrutare a personalului în vederea ocupării următoarelor posturi din cadrul societății, pe perioadă nedeterminată:

 
- 1 Post de ȘEF Serviciu Baze de Agrement

- 1 Post de ȘEF Sector Transport

 

Participarea la concurs:

 
Pentru a participa la concurs, candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 1.Condiții generale:

  • să aibă cetățenia română, cetățenia a altor state membre ale Uniunii Europene sau  a statelor aparținând Spațiului Economic European, domiciliul sau rezidența în România și capacitate deplină de exercițiu;

  • să cunoască limba română, scris și vorbit la un nivel adecvat îndeplinirii responsabilităților postului 

  • să fie apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției: starea de sănătate este atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de către medicul de familie sau unitățile sanitare abilitate;

  • să îndeplinească criteriile de studii și vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs.

  • să prezinte garanții morale necesare exercitării atribuțiilor avute în vedere ( să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care  ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea).

 

2. Condiții de participare: pentru postul de ȘEF Serviciu Baze de Agrement

Pregătire de specialitate ( condiții obligatorii ):

 
  - studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licența sau, echivalentă în specialitatea inginerie;

  - vechime în specialitate, de minim 5 ani;

  - experiență în coordonare echipe minim 5 ani;

  - cunoașterea limbii române, scris și vorbit;

  - capacitate deplină de exercițiu;

  - experiență în activitatea de administrare / coordonare / management la societăți private / publice sau instituții publice;

  -  nu a fost inițiată și nici nu se află în desfășurare o procedură de natură penală împotriva lor și nu au înscrieri în cazierul judiciar.

  - unoștințe de operare cu softuri specializate, cunoștințe foarte bune de operare Pc, Microsoft Office ( Word, Excel ), E-mail;

  - Gândire analitică, atenție la detalii, atenție distributivă abilități de comunicare verbale și  scrise, conștiinciozitate și capacitate de sinteză bune abilități de negociere, analiză, organizare și planificare;

  - Competențe în aplicarea normelor, procedurilor și tehnicilor de coordonare / de management; 

  - Cunoștințe în ceea ce privește principiile și tehnicile de management;

 

 Condiții de dorit:

- Masterat în domeniul de activitate sau alt domeniu relevant pentru activitatea prestată;

- Studii Postuniversitare în domeniul de activitate sau alt domeniu relevant pentru activitatea prestată 

- Cursuri de specialitate în domeniul de activitate sau alt domeniu relevant pentru activitatea prestată;

 

3. Condiții de participare: pentru postul de ȘEF Sector Transport

Pregătire de specialitate ( condiții obligatorii ):

  - studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licența sau, echivalentă;

  - vechime în specialitate, de minim 3 ani 

  - experiență în coordonare echipe minim 3 ani;

  - atestat coordonator transport eliberat de ARR 

  - cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
 

  - capacitate deplină de exercițiu;

  - experiență în activitatea de administrare / coordonare / management la societăți private / publice sau instituții publice;

  - nu a fost inițiată și nici nu se află în desfășurare o procedură de natură penală împotriva lor și nu au înscrieri în cazierul judiciar.

  - Cunoștințe foarte bune de operare Pc, Microsoft Office ( Word, Excel ), E-mail;

  - Gândire analitică, atenție la detalii, atenție distributivă abilități de comunicare verbale și  scrise, conștiinciozitate și capacitate de sinteză bune abilități de negociere, analiză, organizare și planificare;

  - Competențe în aplicarea normelor, procedurilor și tehnicilor de coordonare / de management;

  - Cunoștințe în ceea ce privește principiile și tehnicile de management;

 

DOSARUL DE CONCURS  trebuie să conțină următoarele documente:

 

  1.Cerere de înscriere la concurs;

  2.Copia actului de identitate al candidatului;


  3.Copie certificat naștere și căsătorie ( dacă este cazul );


  4.Copie după diploma de studii ( copiile documentelor care atestă nivelul studiilor si ale altor documente care atesta efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atesta îndeplinirea condițiilor specifice ), și originalele pentru verificarea conformității;


  5.Un CV în format Europass;


  6.Adeverință de la medicul de familie / certificat medical apt angajare;


  7.Copia carnetului de muncă, certificată pentru conformitate cu originalul, sau, după caz, o adeverință care sa ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, extras Revisal, și originalele pentru verificarea conformității;


  8.Adeverință de cazierul judiciar în original;


  9.Declarație de consimțământ prin care candidatul este de acord cu utilizarea datelor sale în scopul procesului de recrutare și selecție;

 

Formularele sunt disponibile pe pagina web a S.C. RECONS S.A. Arad  www.reconsarad.ro   

 

Actele prevăzute mai sus, vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea;

 

Dosarele de candidatură depuse incomplete sau după data limită de depunere a candidaturii, vor fi declarate invalide și nu vor fi supuse verificării eligibilității.

 

Depunerea CV-ului reprezintă acordul dvs. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul implicării în procesul de recrutare și angajare. În cazul în care nu sunteți selectați, CV-ul dvs. va rămâne în baza noastră de date pentru a vă putea contacta în eventualitatea unei alte oportunități de colaborare.

 

Concursul se va desfășura în cinci etape la sediul societății RECONS S.A. Arad, după cum urmează:

   - selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de:07.02.2023

   - proba scrisă și practică pe calculator în data de:09.02.2023 ora 10:00

   - proba interviu în data de:09.02.2023 ora 13:00

   - depunere contestații în data de: 10.02.2023 de la ora 10:00 la ora 13:00

    - soluționare contestații și rezultate finale:13.02.2023

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.     

 

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este data de 06.02.2023, ora 15:00 la sediul societății din Arad, B-dul Iuliu Maniu FN, locul unde se va  desfășura și concursul.

 

Informații suplimentare: de luni până vineri, între orele 08:00 – 16:00, se pot obține  la numărul de telefonul 0257 - 281378, 281386,  la Biroul resurse umane, sau pe adresa de email: resurseumane@reconsarad.ro.

 

DIRECTOR GENERAL,

Ing. Mehelean Gheorghe Nicolae

Stiri asemanatoare

Teatrul Vechi din Arad și-a găsit SALVAREA cu ajutorul unui grup de ONG-uri locale !

Duminica, 29 Ianuarie, 2023 16:28

Teatrul Vechi din Arad și-a găsit SALVAREA cu ajutorul unui grup de ONG-uri locale !

Un grupul de ONG-uri şi-a propus găsirea de soluţii pentru salvarea monumentului istoric Teatrul Vechi…..și au gasit-o se pare. Anunțul initial a fost făcut de Ciprian Cristea la o ...

Programul de citire a contoarelor de apă rece în municipiul Arad în săptămâna 30 ianuarie – 04 februarie

Luni, 30 Ianuarie, 2023 12:35

Programul de citire a contoarelor de apă rece în municipiul Arad în săptămâna 30 ianuarie – 04 februarie

Compania de Apă Arad anunță programul de citire a contoarelor de apă rece în municipiu în perioada 30 ianuarie – 04 februarie, astfel:   Luni 30.01.2023  Grivite ...

Incendiu la o hală de productie peleți în cartierul Gai

Duminica, 29 Ianuarie, 2023 23:23

Incendiu la o hală de productie peleți în cartierul Gai

Duminică seara, în jurul orei 22:45, pompierii militari ai Detașamentului Arad au intervenit cu două autospeciale de lucru cu apă și spumă, o autospecială pentru salvare la în ...

O tânără de 20 de ani s-a sinucis din cauză că părinții iubitului nu o plăceau

Luni, 30 Ianuarie, 2023 08:26

O tânără de 20 de ani s-a sinucis din cauză că părinții iubitului nu o plăceau

O tânără de 20 de ani a murit sâmbătă, 28 ianuarie, după ce ar fi căzut de la etajul întâi al blocului în care locuia, în municipiul Târgu Jiu.&nbs ...

Cu mașina în clădirea de la intersecția străzilor Grigorescu cu Milea

Duminica, 29 Ianuarie, 2023 11:55

Cu mașina în clădirea de la intersecția străzilor Grigorescu cu Milea

“În ziua de 29 Ianuarie a.c., în jurul orei 11:25, o femeie de 38 de ani, din Arad, în timp ce conducea un autoturism pe strada N. Grigorescu, din municipiu, a pătruns &i ...

Este disponibilă aplicația pentru mobil Ghișeul.ro pentru plata online a taxelor și impozitelor

Luni, 30 Ianuarie, 2023 11:23

Este disponibilă aplicația pentru mobil Ghișeul.ro pentru plata online a taxelor și impozitelor

Digitalizarea și reducerea birocrației sunt ținte obligatorii pentru Guvern, consideră deputatul PNL Sergiu Bîlcea.   „În era tehnologiei, trebuie să folosim mijloac ...

6 tramvaie noi și 45 de stații de reîncărcare pentru vehicule electrice prin proiectul ”Mobilitate urbană durabilă – tramvaie eficiente energetic pentru Municipiul Arad”

Luni, 30 Ianuarie, 2023 12:51

6 tramvaie noi și 45 de stații de reîncărcare pentru vehicule electrice prin proiectul ”Mobilitate urbană durabilă – tramvaie eficiente energetic pentru Municipiul Arad”

 Comunicat de presă    „Mobilitate urbană durabilă – tramvaie eficiente energetic pentru Municipiul Arad”, cod C10-I1.1-3 Cu o preocupare continuă pentru m ...

104 ani de la inființarea Jandarmeriei

Duminica, 29 Ianuarie, 2023 14:29

104 ani de la inființarea Jandarmeriei

29 ianuarie - Jandarmii arădeni aniversează 104 ani de la înființare ca structură pe teritoriul județului  Arad Prin Ordinul ministrului Afacerilor Interne nr. 10 din 07.02.2018, ...

Cupa României și promovarea anul viitor în Superligă, noile obiective ale ”Bătrânei Doamne”. Matineul din ce în ce mai aproape. UTA – Mioveni 1 - 2

Duminica, 29 Ianuarie, 2023 10:49

Cupa României și promovarea anul viitor în Superligă, noile obiective ale ”Bătrânei Doamne”. Matineul din ce în ce mai aproape. UTA – Mioveni 1 - 2

Iertați-mi titlul ironic dar UTA are nevoie de doar 3 meciuri câștigate pentru a-și adjudeca Cupa României și din păcate este din ce în ce mai aproape de Liga a 2-a.   ...

Sexul anal crește riscul de infectii bacteriene și cu transmitere sexuală

Duminica, 29 Ianuarie, 2023 18:59

Sexul anal crește riscul de infectii bacteriene și cu transmitere sexuală

Contactul sexual anal este considerat ca fiind cel mai nesigur tip de sex, fiind asociat cu diferite riscuri potentiale ce nu sunt prezente în cazul sexului vaginal sau oral.   Lipsa ...

Laurenţiu Muntean, candidatul care mai are un “hop” de trecut pentru a ocupa fotoliul de manager la Filarmonica din Arad

Duminica, 29 Ianuarie, 2023 10:10

Laurenţiu Muntean, candidatul care mai are un “hop” de trecut pentru a ocupa fotoliul de manager la Filarmonica din Arad

Proiectul de management al lui Laurenţiu Muntean, „Filarmonica de Stat Arad – Reconnect Cultural Pentru Generația Tânără” a fost desemnat câștigătorul concursu ...

Suma totală verificată de ANRE și transmisă spre decontare a depășit 10,8 miliarde de lei

Sambata, 28 Ianuarie, 2023 09:45

Suma totală verificată de ANRE și transmisă spre decontare a depășit 10,8 miliarde de lei

Având în vedere activitatea desfăşurată în cadrul ANRE cu privire la colectarea, verificarea datelor, întocmirea fișelor de analiză și determinarea sumelor ce se cuv ...

Accident cu victimă minoră la iesirea din Sintea Mare spre Chișineu-Criș

Sambata, 28 Ianuarie, 2023 15:40

Accident cu victimă minoră la iesirea din Sintea Mare spre Chișineu-Criș

Sâmbătă după-amiaza, în jurul orei 14.00,  a avut loc un incident rutier la iesirea din localitatea arădeană  Sintea Mare spre Chișineu-Criș. În incidental ruti ...

Conversaţii cu trecutul militar al Aradului. 260 de ani de la începerea construcției ”Cetății Aradului”. 168 de case demolate pentru a face loc edificiului

Sambata, 28 Ianuarie, 2023 10:31

Conversaţii cu trecutul militar al Aradului. 260 de ani de la începerea construcției ”Cetății Aradului”. 168 de case demolate pentru a face loc edificiului

În conversaţiile noastre cu trecutul, nu putem să trecem cu vederea unul dintre obiectivele emblemă: Cetatea Aradului, una dintre cele cinci fortificaţii de tip vauban din Romania &nbs ...{**}

Acest site foloseşte cookies pentru a imbunatati experienta ta de navigare. Pentru mai multe detalii referitoare la cum folosim datele tale si la drepturile tale te invitam sa citesti: Politica de cookies sau/si Politica de Confidentialitate si apoi sa confirmi acordul tau.