VREI să fii detectiv particular? VEZI ce trebuie să faci
VREI să fii detectiv particular? VEZI ce trebuie să faci

VREI să fii detectiv particular? VEZI ce trebuie să faci

Marti, 14 Mai, 2024 14:29 Redactie LOCALE Comentarii  Recomanda pe Facebook  Recomanda pe Twitter
Redactie LOCALE Comentarii  Recomanda pe Facebook Recomanda pe Twitter
Marti, 14 Mai, 2024 14:29 Tiparire

În conformitate cu prevederile art.7 al.1 si 2 din Legea nr.329/2003 cu modificările și completările ulterioare referitoare la dobândirea calității de detectiv particular, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Arad, cu sediul în Arad, str. Labirint, nr.6, organizează în data de 05 iunie 2024, ora 09:00,

 

EXAMEN

          

Pentru atestarea profesională  a calităţii de detectiv particular, cu respectarea procedurii privind activitatea de eliberare a atestatului de detectiv particular emisă de către Inspectoratul General al Poliției Române – Direcția de Investigații Criminale, nr.51332/08.06.2022.

 

CONDIȚII DE PARTICIPARE:

           

Pentru a putea participa la examen,  orice persoană interesată trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) Să aibă cetăţenia română sau cetăţenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale spațiului economic european;

b) să aibă domiciliul stabil pe raza județului Arad.

c) să aibă cel puţin studii medii si să fie absolvent(ă) a unei școli postliceale de detectivi sau să fi îndeplinit funcţia de poliţist ori lucrător în cadrul unor instituţii publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice sau siguranţei naţionale, ori să fie absolvent(ă) a unei instituţii de învăţământ superior; 

d) să fie apt(ă) din punct de vedere medical,


f) sa nu fi fost condamnat(ă) pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie,


g) să nu desfăşoare o activitate care implică exerciţiul autorităţii publice,

h) să obţină avizul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Arad,


g) sa fi absolvit un curs de specialitate de detectivi pariculari.

 

            
Perioada  de depunere a dosarelor este 13.05-31.05.2024 in intervalul orar 09.00-12.00 la secretariatul Serviciului de Investigatii Criminale Arad  din Municipiul Arad, strada Labirint, nr.6,jud.Arad. Dosarul de inscriere va cuprinde urmatoarele documente:

-  cerere tip de înscriere, ce se poate obține de la sediul I.P.J.Arad;

- curriculum vitae;


- actul de identitate a candidatului;


- actul de studii  in original și copie, sau după caz, adeverința din care să reiasă îndeplinirea unei funcții de polițist ori lucrător în cadrul unei instituții publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice sau securității naționale;


- actul de absolvire a unui curs in specialitatea detectiv particular, în original și copie, conform prevederilor art.6,al.1, lit.d din legea 329/2003 distinct de documentul prevăzut la art.6 al.1, lit.c, din legea 329/2003 cu excepția absolvenților unei școli postliceale de detectivi,


- certificat de cazier judiciar, cu termen  de valabilitate 6 luni de la data emiterii;


- declaraţia pe proprie răspundere  din care să rezulte că nu desfăşoară o activitate care implică exerciţiul autorităţii publice;


- certificat medical (fişa tipizată de consultaţii medicale se poate obține de la I.P.J.Arad) și avizul de atestare psihologică, eliberate de o unitate sanitară specializată, respectiv de un laborator autorizat, cu termen de valabilitate 6 luni de la data emiterii si care să cuprindă mențiunea ,,pentru examenul de detectivi particulari,,


- dovada achitării  taxei în cuantum  de 292 RON pentru susținerea examenului

(achitarea tarifului pentru susținerea examenului de atestare a cunoștiintelor se va face la IPJ Arad-Serviciul Financiar- Contabilitate din str. Calvin , nr.17-19, numai dupa obținerea avizului în vederea participării la examen);

      

Fotocopiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prin semnarea de către polițistul desemnat cu primirea si verificarea acestora. Originalul documentelor prezentate se restituie pe loc, dupa confruntarea copiilor cu acestea.

      
Relatii suplimentare se pot obtine de la : telefon 0257/206.876

 

 

PROBE DE EXAMEN:

 

»probă scrisă;

     
Proba scrisă a examenului constă intr-un
test grilă ce cuprinde 20 de întrebări, fiecare întrebare având trei variante de răspuns, cu unul sau mai multe răspunsuri corecte.

     
Întrebările vor fi întocmite pe baza tematicii și bibliografieie ce se regăsesc la Anexa 1 a prezentului anunț.

      
Membrii comisiei vor înmâna fiecărui candidat câte un exemplar al testului și o foaie de răspuns ce se semnează și ștampilează de către unul dintre membrii comisiei.

      
Modalitatea de completare a foii de răspuns este de barare cu o linie orizontală a răspunsului considerat incorect și cu două linii unite în forma literei X pentru răspunsul considerat corect.

     
Timpul de examinare se stabilește de comisie, dar nu poate fi mai mic de o oră și se comunică la începerea examinării.

      
Fiecare candidat primește foaia de răspuns pe colțul din dreapta sus și trece numele și prenumele, apo îndoaie colțul foii.În primele 15 minute ale examenului, membrii comisiei de examinare trec pe la fiecare candidat, lipesc și ștampilează colțul respectiv .

      
Fiecare răspuns corect este apreciat cu 0,5 puncte.

Este declarat admis la proba scrisă candidatul care obține cel puțin nota 5.

      
După corectarea testelor la proba scrisă, candidații vor fi înștiințați de rezultatul obținut, fie persoanal, fie prin afișarea acestora intr-un loc accesibil publicului.   

 

» interviu(pentru candidații declarați ,,admis,, la proba scrisă).

    
Candidații decaltați ,,admis,, la proba scrisă intră la interviu în ordinea alfabetică.

    
Interviul se realizează de către comisia de examinare desemnată pentru proba scrisă.

    
Anterior începerii interviului, pe baza tematicii și bibliografiei publicate, comisia de concurs procedează la stabilirea unor subiecte de examinare, în număr egal cu numărul candidaților admișila proba scrisă, fiecare subiect fiind compus dintr-un număr de 5 întrebări pentru care se elaborează un ghid de interpretare conținând baremul de apreciere.

  
Subiectele se stabilesc prin formularea unor întrebări diferite de cele din Anexa 2, sau prin întrebări referitoare la o speță privind activitatea detectivilor particulari, concepute de comisie în limitele și pe baza tematicii și bibliografiei.

  
Pentru fiecare dintre cele 5 întrebări, comisia stabilește punctajul dee notare între unul și treio puncte , în raport cu complexitatea acesteia, astfel încât suma punctelor acordate prin baremul celor 5 întrebări să nu depășească cifra 9 la care se adaugă 1 punct din oficiu.


Interviul va incepe cu adresarea de către comisia de examinare a uneia sau mai multor întrebări, conform ghidului de interviu din Anexa 2, urmând a se stabili opiniile candidaților cu privire la profesia de detectiv particular , calități și aptitudini necesare , colaborarea cu unitățile de poliție.

   
Răspunsurile la întrebările din ghidul de interviu ( Anexa 2) nu se vor puncta.

   
În continuarea probei  interviului candidatul va extrage unul dintre subiectele de examinare și va răspunde la intrebările formulate.

    
La interviu  acordă note atât președintele cât și membrii comisiei, iar nota finală se determină ca medie aritmetică a notelor acordate.

    
Este declarat admis la proba interviului candidatul care va obține cel puțin nota 5.

   
Imediat după susținerea interviului, candidații vor fi înștiințați de rezultatul obținut, fie persoanal,fie prin afișarea acestora intr-un loc accesibil publicului.

   
Tematica și bibliografia pregătirii de spacialitate a candidaților care doresc să susțină examenul pentru obținerea atestatului de detectiv particular se regăsește în anexa 1 a prezentului anunț.

    
Rezultatele finale ale examenului de atestare vor fi afișate timp de 10 zile.


În termen de 24 de ore de la data afișării rezultatelor , candidații respinși la examenul de atestare pot depune contestație la sediul I.P.J.Arad

 

Examenul de atestare a calității de detectiv particular va avea loc în data de 05.06.2024, ora 9.00, la sediul I.P.J.Arad, str. Labirint nr.6, jud. Arad.

 


Reprezentanții mandatați ai asociațiilor profesionale de detectivi particulari care doresc să participe la examen, își vor comunica intenția în scris, la Serviciul de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Arad, până la data de 31.05.2024.

           

 Relatii suplimentare se pot obtine de la : telefon 0257/206.876

 

 

   

 

 

ANEXA 1

 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE

pentru candidaţii la examenul de atestare a calităţii de

detectiv particular, pe anul 2024

 

            TEMATICA:

 

 
- Drepturile și libertățile fundamentale – Constituția Romaniei ;

 
- Legea penală si limitele ei de aplicare;

 
- Infracțiunea;

 
- Infracțiuni contra libertătii persoanei;

 
- Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului si vieții private;

 
- Infracțiuni contra înfăptuirii justiției;

 
- Infracțiuni de  corupție;

 
- Infracțiuni de serviciu;

 
- Infracțiuni de fals;

 
- Infracțiuni privitoare la regimul stabilit pentru alte activițăti reglementate de lege;

 
- Infracțiuni contra siguranței si integrității sistemelor și datelor informatice;

 
- Infracțiuni contra securităti naționale;

 
- Metode speciale de supraveghere sau cercetare ;

 
- Percheziția;

 
- Sesizarea organelor de urmărire penală ;

 
- Contractul ;

 
- Exercitarea profesiei de detectiv particular ;

 
- Organizarea si funcționarea societăților specializate si cabinetelor individuale de detectivi particulari ;

 
- Protecția informațiilor clasificate ;

 
- Clasificarea informațiilor. Măsuri minime de protecție a informațiilor clasificate;

 
- Accesul la informații clasificate ;

 
- Constituirea societăților ;

 
- Prelucrarea datelor cu caracter  personal

 


BIBLIOGRAFIE

 

  
-Constituţia României, din 1991, republicata, Titlul II, cap. I, II;

  
-Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal ,cu modificărie si completările ulterioare;

  
-Partea generală Titlul I , Titlul II;

  
-Partea specială Titlul I, cap.VI, art..206-208, cap. IX,art.224-227,Titlul IV,art.266,art.268,art.269,art.271,art.272,art.273,art.275,art.277,Titlul.V ,cap.I,art.291,art.292, cap. II, art.302-304,Titlul VI,cap. III,art.320-327,Titlul VII, cap.IV,art.348,cap.VI,art.360-366, Titlul X, art.409-410;

  
-Legea nr. 135/2010 privind Codul de Procedură Penală cu modificările și completările ulterioare:

  
-Partea generală , Titlul IV, cap. IV,cap. VI,art.156-158;

  
-Partea specială, Titlul I, cap. II, art.288-290;

  
-Legea nr. 287/2009,republicată privind Codul civil,Cartea V,Titlul II,cap.I;

  
-Legea nr.329/2003, republicată privind exercitarea dreptului de detectiv particular cu modificările si completările ulterioare;

  
-HG nr.1666/2004, privind normele de aplicare a Legii nr.329/2003 cu modificările si completările ulterioare;

  
-Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare, cap.I-III, cap. V;

  
-HG nr.585/2002, pentru aprobarea Standardelor Naționale de Protecție a Informațiilor Clasificate în România cu modificările si completările ulterioare, cap. II, Secțiunea a 1- a, Secțiunea a 3-a, Secțiunea a 5-a;

  
-Legea nr. 31/1990, republicată, privind societățile, cu modificările si completările ulterioare,Titlul II cap. I , cap. III;

  
-Legea nr. 363/2018, privind protecția persoanelor fizice  referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorițățile competente în scopul prevenirii,descoperirii, cercetării,urmăriri penale si combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum si privind libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare;

  
-Legea nr.190/2018, privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE)2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția  persoanelor fizice și aceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

 ANEXA 2

 

GHID DE INTERVIU

pentru candidații la examenul de atestare a calității de detectiv particular

 


-De ce doriți să deveniți detectiv particular?-Ce vă atrage la această profesie?-Ce activități ați desfășurat până în prezent?Ce profesie aveți?-Considerați că sunteți pregătit pentru a face față sarcinilor profesiei de detectiv particular?-Ce calități și aptitudini credeți că trebuie să aibă un bun detectiv particular?-Cât de importantă credeți că este păstrarea confidențialității activității desfășurate ca detectiv particular ?-Cunoașteți deontologia profesiei de detectiv particular? La ce se referă și de ce este necesară?-De ce este necesară profesia de detectiv particular?-Ce obiective vă propuneți ca detectiv particular ?-Cum vedeți colaborarea cu unitățile de poliție?-Cum preferați să lucrați, în cadrul unei societăți specializate de detectivi particulari sau veți înființa propria sociatate?

 

În conformitate cu prevederile art.7 al.1 si 2 din Legea nr.329/2003 cu modificările și completările ulterioare referitoare la dobândirea calității de detectiv particular, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Arad, cu sediul în Arad, str. Labirint, nr.6, organizează în data de 05 iunie 2024, ora 09:00,

 

EXAMEN

          

Pentru atestarea profesională  a calităţii de detectiv particular, cu respectarea procedurii privind activitatea de eliberare a atestatului de detectiv particular emisă de către Inspectoratul General al Poliției Române – Direcția de Investigații Criminale, nr.51332/08.06.2022.

 

CONDIȚII DE PARTICIPARE:

           

Pentru a putea participa la examen,  orice persoană interesată trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) Să aibă cetăţenia română sau cetăţenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale spațiului economic european;

b) să aibă domiciliul stabil pe raza județului Arad.

c) să aibă cel puţin studii medii si să fie absolvent(ă) a unei școli postliceale de detectivi sau să fi îndeplinit funcţia de poliţist ori lucrător în cadrul unor instituţii publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice sau siguranţei naţionale, ori să fie absolvent(ă) a unei instituţii de învăţământ superior; 

d) să fie apt(ă) din punct de vedere medical,


f) sa nu fi fost condamnat(ă) pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie,


g) să nu desfăşoare o activitate care implică exerciţiul autorităţii publice,

h) să obţină avizul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Arad,


g) sa fi absolvit un curs de specialitate de detectivi pariculari.

 

            
Perioada  de depunere a dosarelor este 13.05-31.05.2024 in intervalul orar 09.00-12.00 la secretariatul Serviciului de Investigatii Criminale Arad  din Municipiul Arad, strada Labirint, nr.6,jud.Arad. Dosarul de inscriere va cuprinde urmatoarele documente:

-  cerere tip de înscriere, ce se poate obține de la sediul I.P.J.Arad;

- curriculum vitae;


- actul de identitate a candidatului;


- actul de studii  in original și copie, sau după caz, adeverința din care să reiasă îndeplinirea unei funcții de polițist ori lucrător în cadrul unei instituții publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice sau securității naționale;


- actul de absolvire a unui curs in specialitatea detectiv particular, în original și copie, conform prevederilor art.6,al.1, lit.d din legea 329/2003 distinct de documentul prevăzut la art.6 al.1, lit.c, din legea 329/2003 cu excepția absolvenților unei școli postliceale de detectivi,


- certificat de cazier judiciar, cu termen  de valabilitate 6 luni de la data emiterii;


- declaraţia pe proprie răspundere  din care să rezulte că nu desfăşoară o activitate care implică exerciţiul autorităţii publice;


- certificat medical (fişa tipizată de consultaţii medicale se poate obține de la I.P.J.Arad) și avizul de atestare psihologică, eliberate de o unitate sanitară specializată, respectiv de un laborator autorizat, cu termen de valabilitate 6 luni de la data emiterii si care să cuprindă mențiunea ,,pentru examenul de detectivi particulari,,


- dovada achitării  taxei în cuantum  de 292 RON pentru susținerea examenului

(achitarea tarifului pentru susținerea examenului de atestare a cunoștiintelor se va face la IPJ Arad-Serviciul Financiar- Contabilitate din str. Calvin , nr.17-19, numai dupa obținerea avizului în vederea participării la examen);

      

Fotocopiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prin semnarea de către polițistul desemnat cu primirea si verificarea acestora. Originalul documentelor prezentate se restituie pe loc, dupa confruntarea copiilor cu acestea.

      
Relatii suplimentare se pot obtine de la : telefon 0257/206.876

 

 

PROBE DE EXAMEN:

 

»probă scrisă;

     
Proba scrisă a examenului constă intr-un
test grilă ce cuprinde 20 de întrebări, fiecare întrebare având trei variante de răspuns, cu unul sau mai multe răspunsuri corecte.

     
Întrebările vor fi întocmite pe baza tematicii și bibliografieie ce se regăsesc la Anexa 1 a prezentului anunț.

      
Membrii comisiei vor înmâna fiecărui candidat câte un exemplar al testului și o foaie de răspuns ce se semnează și ștampilează de către unul dintre membrii comisiei.

      
Modalitatea de completare a foii de răspuns este de barare cu o linie orizontală a răspunsului considerat incorect și cu două linii unite în forma literei X pentru răspunsul considerat corect.

     
Timpul de examinare se stabilește de comisie, dar nu poate fi mai mic de o oră și se comunică la începerea examinării.

      
Fiecare candidat primește foaia de răspuns pe colțul din dreapta sus și trece numele și prenumele, apo îndoaie colțul foii.În primele 15 minute ale examenului, membrii comisiei de examinare trec pe la fiecare candidat, lipesc și ștampilează colțul respectiv .

      
Fiecare răspuns corect este apreciat cu 0,5 puncte.

Este declarat admis la proba scrisă candidatul care obține cel puțin nota 5.

      
După corectarea testelor la proba scrisă, candidații vor fi înștiințați de rezultatul obținut, fie persoanal, fie prin afișarea acestora intr-un loc accesibil publicului.   

 

» interviu(pentru candidații declarați ,,admis,, la proba scrisă).

    
Candidații decaltați ,,admis,, la proba scrisă intră la interviu în ordinea alfabetică.

    
Interviul se realizează de către comisia de examinare desemnată pentru proba scrisă.

    
Anterior începerii interviului, pe baza tematicii și bibliografiei publicate, comisia de concurs procedează la stabilirea unor subiecte de examinare, în număr egal cu numărul candidaților admișila proba scrisă, fiecare subiect fiind compus dintr-un număr de 5 întrebări pentru care se elaborează un ghid de interpretare conținând baremul de apreciere.

  
Subiectele se stabilesc prin formularea unor întrebări diferite de cele din Anexa 2, sau prin întrebări referitoare la o speță privind activitatea detectivilor particulari, concepute de comisie în limitele și pe baza tematicii și bibliografiei.

  
Pentru fiecare dintre cele 5 întrebări, comisia stabilește punctajul dee notare între unul și treio puncte , în raport cu complexitatea acesteia, astfel încât suma punctelor acordate prin baremul celor 5 întrebări să nu depășească cifra 9 la care se adaugă 1 punct din oficiu.


Interviul va incepe cu adresarea de către comisia de examinare a uneia sau mai multor întrebări, conform ghidului de interviu din Anexa 2, urmând a se stabili opiniile candidaților cu privire la profesia de detectiv particular , calități și aptitudini necesare , colaborarea cu unitățile de poliție.

   
Răspunsurile la întrebările din ghidul de interviu ( Anexa 2) nu se vor puncta.

   
În continuarea probei  interviului candidatul va extrage unul dintre subiectele de examinare și va răspunde la intrebările formulate.

    
La interviu  acordă note atât președintele cât și membrii comisiei, iar nota finală se determină ca medie aritmetică a notelor acordate.

    
Este declarat admis la proba interviului candidatul care va obține cel puțin nota 5.

   
Imediat după susținerea interviului, candidații vor fi înștiințați de rezultatul obținut, fie persoanal,fie prin afișarea acestora intr-un loc accesibil publicului.

   
Tematica și bibliografia pregătirii de spacialitate a candidaților care doresc să susțină examenul pentru obținerea atestatului de detectiv particular se regăsește în anexa 1 a prezentului anunț.

    
Rezultatele finale ale examenului de atestare vor fi afișate timp de 10 zile.


În termen de 24 de ore de la data afișării rezultatelor , candidații respinși la examenul de atestare pot depune contestație la sediul I.P.J.Arad

 

Examenul de atestare a calității de detectiv particular va avea loc în data de 05.06.2024, ora 9.00, la sediul I.P.J.Arad, str. Labirint nr.6, jud. Arad.

 


Reprezentanții mandatați ai asociațiilor profesionale de detectivi particulari care doresc să participe la examen, își vor comunica intenția în scris, la Serviciul de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Arad, până la data de 31.05.2024.

           

 Relatii suplimentare se pot obtine de la : telefon 0257/206.876

 

 

   

 

 

ANEXA 1

 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE

pentru candidaţii la examenul de atestare a calităţii de

detectiv particular, pe anul 2024

 

            TEMATICA:

 

 
- Drepturile și libertățile fundamentale – Constituția Romaniei ;

 
- Legea penală si limitele ei de aplicare;

 
- Infracțiunea;

 
- Infracțiuni contra libertătii persoanei;

 
- Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului si vieții private;

 
- Infracțiuni contra înfăptuirii justiției;

 
- Infracțiuni de  corupție;

 
- Infracțiuni de serviciu;

 
- Infracțiuni de fals;

 
- Infracțiuni privitoare la regimul stabilit pentru alte activițăti reglementate de lege;

 
- Infracțiuni contra siguranței si integrității sistemelor și datelor informatice;

 
- Infracțiuni contra securităti naționale;

 
- Metode speciale de supraveghere sau cercetare ;

 
- Percheziția;

 
- Sesizarea organelor de urmărire penală ;

 
- Contractul ;

 
- Exercitarea profesiei de detectiv particular ;

 
- Organizarea si funcționarea societăților specializate si cabinetelor individuale de detectivi particulari ;

 
- Protecția informațiilor clasificate ;

 
- Clasificarea informațiilor. Măsuri minime de protecție a informațiilor clasificate;

 
- Accesul la informații clasificate ;

 
- Constituirea societăților ;

 
- Prelucrarea datelor cu caracter  personal

 


BIBLIOGRAFIE

 

  
-Constituţia României, din 1991, republicata, Titlul II, cap. I, II;

  
-Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal ,cu modificărie si completările ulterioare;

  
-Partea generală Titlul I , Titlul II;

  
-Partea specială Titlul I, cap.VI, art..206-208, cap. IX,art.224-227,Titlul IV,art.266,art.268,art.269,art.271,art.272,art.273,art.275,art.277,Titlul.V ,cap.I,art.291,art.292, cap. II, art.302-304,Titlul VI,cap. III,art.320-327,Titlul VII, cap.IV,art.348,cap.VI,art.360-366, Titlul X, art.409-410;

  
-Legea nr. 135/2010 privind Codul de Procedură Penală cu modificările și completările ulterioare:

  
-Partea generală , Titlul IV, cap. IV,cap. VI,art.156-158;

  
-Partea specială, Titlul I, cap. II, art.288-290;

  
-Legea nr. 287/2009,republicată privind Codul civil,Cartea V,Titlul II,cap.I;

  
-Legea nr.329/2003, republicată privind exercitarea dreptului de detectiv particular cu modificările si completările ulterioare;

  
-HG nr.1666/2004, privind normele de aplicare a Legii nr.329/2003 cu modificările si completările ulterioare;

  
-Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare, cap.I-III, cap. V;

  
-HG nr.585/2002, pentru aprobarea Standardelor Naționale de Protecție a Informațiilor Clasificate în România cu modificările si completările ulterioare, cap. II, Secțiunea a 1- a, Secțiunea a 3-a, Secțiunea a 5-a;

  
-Legea nr. 31/1990, republicată, privind societățile, cu modificările si completările ulterioare,Titlul II cap. I , cap. III;

  
-Legea nr. 363/2018, privind protecția persoanelor fizice  referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorițățile competente în scopul prevenirii,descoperirii, cercetării,urmăriri penale si combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum si privind libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare;

  
-Legea nr.190/2018, privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE)2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția  persoanelor fizice și aceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

 ANEXA 2

 

GHID DE INTERVIU

pentru candidații la examenul de atestare a calității de detectiv particular

 


-De ce doriți să deveniți detectiv particular?-Ce vă atrage la această profesie?-Ce activități ați desfășurat până în prezent?Ce profesie aveți?-Considerați că sunteți pregătit pentru a face față sarcinilor profesiei de detectiv particular?-Ce calități și aptitudini credeți că trebuie să aibă un bun detectiv particular?-Cât de importantă credeți că este păstrarea confidențialității activității desfășurate ca detectiv particular ?-Cunoașteți deontologia profesiei de detectiv particular? La ce se referă și de ce este necesară?-De ce este necesară profesia de detectiv particular?-Ce obiective vă propuneți ca detectiv particular ?-Cum vedeți colaborarea cu unitățile de poliție?-Cum preferați să lucrați, în cadrul unei societăți specializate de detectivi particulari sau veți înființa propria sociatate?

 

Stiri asemanatoare

Două victime, dintre care o femeie în stop cardio respirator, în urma unui accident produs pe centura Ineului. Echipajul medical de pe ambulanță a reușit resuscitarea femeii

Luni, 12 Februarie, 2024 09:31

Două victime, dintre care o femeie în stop cardio respirator, în urma unui accident produs pe centura Ineului. Echipajul medical de pe ambulanță a reușit resuscitarea femeii

Duminică seara (11 februarie), în jurul orei 17:30, s-a produs un accident rutier pe centura orașului Ineu. Un autoturism a părăsit carosabilul și a ieșit în décor. &nbs ...

Atac cibernetic la 18 spitale din toată țara. Sistemul e nefuncțional!

Luni, 12 Februarie, 2024 13:30

Atac cibernetic la 18 spitale din toată țara. Sistemul e nefuncțional!

Ministerul Sănătăţii a transmis lista cu spitalele afectate de atacul cibernetic, acolo unde sistemul este nefuncţional. În total, 18 unităţi medicale sunt afectate, de la spitale ma ...

Șoferii fără poliță RCA la mașină ar putea riscă amenzi de până la 10.000 de lei. Propunere ASF trimisă în Parlament

Luni, 12 Februarie, 2024 15:40

Șoferii fără poliță RCA la mașină ar putea riscă amenzi de până la 10.000 de lei. Propunere ASF trimisă în Parlament

Șoferii care conduc mașina fără a avea poliță RCA riscă amenzi de cinci ori mai mari. Totodată, asigurarea poate fi plătită în rate sau suspendată la cererea proprietarului. &nb ...

Suporter Club UTA (SCU) exclusă oficial din conducerea clubului!

Luni, 12 Februarie, 2024 16:53

Suporter Club UTA (SCU) exclusă oficial din conducerea clubului!

Înainte cu cîteva zeci de minute de începerea meciului cu Botoșani, s-a Încheiat Adunarea Generală a Asociației Fotbal Club UTA, în care s-a decis excluderea SCU ...

Licitație pentru construirea drumului expres Arad-Oradea

Luni, 12 Februarie, 2024 17:08

Licitație pentru construirea drumului expres Arad-Oradea

Săptămâna aceasta se lansează licitația pentru construirea drumului expres Arad-Oradea! Informația, prezentată la București de ministrul Sorin Grindeanu, a fost confirmată de preșe ...

Concubinul soacrei amenințat cu o armă albă de ginerele acesteia

Duminica, 11 Februarie, 2024 16:49

Concubinul soacrei amenințat cu o armă albă de ginerele acesteia

Polițiștii Biroului de ordine Publică au emis, în dimineața zilei de 10 februarie, un ordin de protecție provizoriu, pe numele unui bărbat de 34 de ani, din Arad, care, pe fondul unor ...

Acțiune de amploare a polițiștilor arădeni în zona Pecica

Duminica, 11 Februarie, 2024 15:10

Acțiune de amploare a polițiștilor arădeni în zona Pecica

În dimineața zilei de 10 februarie a.c., polițiștii orașului Pecica, împreună cu cei ai Serviciului Rutier, Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, Biroului pent ...

Supărat că și-a pierdut salariul la păcănele, un bărbat din Grăniceri a vrut să distrugă aparatul de joc

Duminica, 11 Februarie, 2024 16:13

Supărat că și-a pierdut salariul la păcănele, un bărbat din Grăniceri a vrut să distrugă aparatul de joc

Sâmbătă 10 februarie, în urma unui apel la 112, polițiștii Secției 3 Rurală Chișineu-Criș au fost solicitați la un local din localitatea Grăniceri, unde, un bărbat de 42 de ...

Sărbătorim dragostea la Arad!

Luni, 12 Februarie, 2024 17:02

Sărbătorim dragostea la Arad!

Miercuri, 14 februarie invităm toate cuplurile de îndrăgostiți să se căsătorească pentru o zi pe Platoul Administrativ, într-un cadru festiv.  La kilometrul 0 al orașulu ...

Donald Trump ar încuraja Rusia să „facă orice vrea” ţărilor NATO care nu cotizează destul pentru Alianță

Luni, 12 Februarie, 2024 12:14

Donald Trump ar încuraja Rusia să „facă orice vrea” ţărilor NATO care nu cotizează destul pentru Alianță

Fostul preşedinte american Donald Trump a afirmat, sâmbătă, că ar încuraja Rusia să facă „orice vrea” oricărei ţări membră a NATO care nu îndeplineşte dir ...

Lucrări de spălare a rețelelor de apă în localitățile Ineu, Beliu și Tăgădău în cursul zilei de marți

Luni, 12 Februarie, 2024 17:31

Lucrări de spălare a rețelelor de apă în localitățile Ineu, Beliu și Tăgădău în cursul zilei de marți

Compania de Apă Arad anunță că marți, 13.02.2024, între orele 09:00- 17:00, în localitățile Beliu și Tăgădău vor avea loc lucrări de spălare a rețelelor de apă. Atragem ...

Timișoara, primul oraș românesc care va intra oficial în Schengen

Duminica, 11 Februarie, 2024 15:47

Timișoara, primul oraș românesc care va intra oficial în Schengen

Inaugurarea noului Terminal de plecări externe al Aeroportului Internațional „Traian Vuia” din Timișoara este programată chiar în 31 martie, data agreată, în principi ...

”Lecție” de democrație în Rusia! Rușii au de ales între Vladimir și Putin la alegerile prezidențiale

Duminica, 11 Februarie, 2024 16:45

”Lecție” de democrație în Rusia! Rușii au de ales între Vladimir și Putin la alegerile prezidențiale

Înregistrarea candidaţilor pentru alegerile prezidenţiale din Federația rusă care vor avea loc în luna martie a.c. s-au încheiat. Unicul opozant real al lui Vladimir Putin, ...

Razie a rutieristilor pe raza municipiului și a județului sîmbătă noaptea, au fost vizați vitezomanii și alcoolul la volan, însă n-au scăpat nici cei fără carnet dar nici bicicliștii

Duminica, 11 Februarie, 2024 15:20

Razie a rutieristilor pe raza municipiului și a județului sîmbătă noaptea, au fost vizați vitezomanii și alcoolul la volan, însă n-au scăpat nici cei fără carnet dar nici bicicliștii

Sub coordonarea Serviciului Rutier, la data de 10 februarie a.c., a fost desfășurată o acțiune de amploare, pe drumurile județene din mediul rural, precum și în mediul urban.   ...{**}

Acest site foloseşte cookies pentru a imbunatati experienta ta de navigare. Pentru mai multe detalii referitoare la cum folosim datele tale si la drepturile tale te invitam sa citesti: Politica de cookies sau/si Politica de Confidentialitate si apoi sa confirmi acordul tau.