Primăria Arad organizează dezbatere publică ONLINE cu tema: Administrarea Stadionului Francisc Neuman
Primăria Arad organizează dezbatere publică ONLINE cu tema: Administrarea Stadionului Francisc Neuman

Primăria Arad organizează dezbatere publică ONLINE cu tema: Administrarea Stadionului Francisc Neuman

Joi, 18 Februarie, 2021 15:34 Redactia LOCALE Comentarii  Recomanda pe Facebook  Recomanda pe Twitter
Redactia LOCALE Comentarii  Recomanda pe Facebook Recomanda pe Twitter
Joi, 18 Februarie, 2021 15:34 Tiparire

„Joi, 25 februarie, ora 16:00, va avea loc dezbaterea publică ONLINE pe marginea proiectului de hotărâre privind aprobarea studiului de fundamentare și stabilirea formei de delegare a gestiunii serviciului de administrare, întreţinere şi exploatare a Stadionului Municipal – Arena Francisc Neuman – inițiativa primarului.

Proiectul supus dezbaterii publice se află în procedura de consultare publică începând cu data de 22 ianuarie 2021.

Documentele supuse dezbaterii publice pot fi consultate pe site-ul Primăriei Municipiului Arad, www.primariaarad.ro, secțiunea Transparență decizională”, susţin reprezentanţii municipalităţii.

Dezbaterea se va desfășura pe ZOOM, timp de 40 de minute, putând fi prelungită cu încă 40 de minute dacă situaţia o impune.

„Persoanele care doresc să participe online la dezbatere vor anunța până cel târziu la data de 25.02.2021, ora 12:00 intenția de participare și totodată, vor transmite opiniile pe care urmează să le pună în discuție, la adresa de e-mail dezbaterepublica@primariaarad.ro, unde vor preciza: numele, numărul de telefon, instituția/organizația pe care o reprezintă și adresa de e-mail pentru trimiterea invitației online.

Persoanele care doresc să ia cuvântul în cadrul dezbaterii vor trebui să specifice acest lucru în cadrul aceluiași email.  Participanţii la dezbatere care se înscriu la cuvânt îşi vor susţine punctele de vedere exclusiv pe marginea proiectului de hotărâre aflat pe ordinea de zi. Durata limită de exprimare a punctelor de vedere este de cinci minute pentru fiecare participant.

Transmiterea solicitării de participare la dezbaterea publică reprezintă acordul explicit al expeditorului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul îndeplinirii unor obligații legale de către Primăria Municipiului Arad”, au ţinut să precizeze organizatorii.

Despre ce este vorba

În cele ce urmează vă prezetăm textul integral al proiectului de hotărâre care urmează să fie supus dezbaterii însoţit de documentele aferente.

„Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Arad, domnul Călin Bibarț, exprimată în referatul de aprobare nr. 3636/18.01.2021,

Analizând raportul nr. 3638/18.01.2021 al Comisiei numită prin Dispoziția nr. 1823/2020 a Primarului Municipiului Arad,

Ținând seama de art. 3 alin. (1) lit. b) și l), art. 5 pct. 3 lit. e), art. 10 alin. (1) lit. b), art. 13 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare,

Ţinând cont de art. 36 alin. (1) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare,

Potrivit din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând CF nr. 316036 Arad, nr. cad. 316036 și CF nr. 304254 Arad, nr. cad. 14540;

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Cu îndeplinirea procedurilor prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a), art. 139 alin. (1) alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 286 alin. (4), art. 307 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta H O T Ă R Â R E:

                  
Art. 1. Se aprobă studiul privind fundamentarea şi stabilirea soluţiei optime de delegare a gestiunii serviciului de administrare, întreţinere şi exploatare a Stadionului Municipal – Arena Francisc Neuman din municipiul Arad, str. Frații Neumann nr. 2, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

                  
Art. 2. Se aprobă forma de delegare a serviciului de administrare, întreţinere şi exploatare a Stadionului Municipal - Arena Francisc Neuman, prin atribuirea directă a concesiunii către operatorul economic S.C. RECONS S.A.

        
Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Arad şi se comunică celor interesaţi de către Serviciul Administraţie Publică Locală.

 

                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  SECRETAR GENERAL

 

Cod: PMA-S4-01

Anexa la Hotărârea nr. ______din _______2021

a Consiliului Local al Municipiului Arad

 

STUDIU DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea atribuirii directe a contractului de concesiune privind  administrarea, întreținerea și exploatarea Stadionului Municipal – Arena Francisc Neuman

1. Date generale

1.1. Serviciul public de interes local de administrare, întreţinere și funcţionare a Stadionului Municipal – Arena Francisc Neuman este o parte componentă a serviciilor publice de administrare a domeniului public și are ca obiect principal furnizarea către cetățeni a unui serviciu public de agrement și sport de calitate, contribuind astfel la ridicarea gradului de civilizație și confort al acestora. Acest serviciu se află sub conducerea, coordonarea şi responsabilitatea autorităţii publice locale şi funcţionează în conformitate cu prevederile Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 36 alin. (1) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.

1.2. Scopul studiului. Prezentul studiu reprezintă un pas absolut necesar pentru reglementarea serviciilor de administrare a domeniului public care sunt destinate satisfacerii unor nevoi ale comunităţilor locale şi include activităţi edilitar-gospodăreşti şi acţiuni de utilitate şi interes public local.

Prin realizarea de investiții s-a urmărit asigurarea dezvoltării economice și sociale a orașului prin crearea de noi locuri de muncă, dezvoltarea economiei pe plan local și îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor.

În implementarea obiectivelor de investiții s-au avut în vedere solicitările primite de investitor de la autoritatea publică locală și de la alți potențiali beneficiari în vederea corelării acestor investiții cu necesitățile din teritoriu. Printre principalele domenii în care autoritatea locală implementează investiții este și sportul de masă sau de performanță.

 

1.3. Definiţii. Pentru definirea obiectivului prezentului studiu, termenii şi noţiunile utilizate se definesc după cum urmează:

a) delegarea gestiunii unui serviciu de utilităţi publice - acţiunea prin care Municipiul Arad atribuie unuia sau mai multor operatori, în condiţiile legii, furnizarea şi prestarea unui serviciu ori a unei activităţi din sfera serviciilor de utilităţi publice a cărei răspundere o are;

b) utilizatori – persoane fizice sau juridice care beneficiază direct sau indirect, individual sau colectiv, de serviciile de utilităţi publice, în condiţiile legii;

c) sistem de utilităţi publice - ansamblul bunurilor mobile şi imobile, dobândite potrivit legii, constând în terenuri, clădiri, construcţii şi instalaţii tehnologice, echipamente şi dotări funcţionale, specifice unui serviciu de utilităţi publice, prin ale cărui condiții de exploatare şi funcţionare se asigură furnizarea/prestarea serviciului;

d) domeniul public - totalitatea bunurilor mobile şi imobile dobândite potrivit legii, aflate în proprietatea publică a Municipiului Arad, care, potrivit legii ori prin natura lor, sunt de folosinţă sau interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local şi care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz ori interes public naţional;

e) domeniul privat – totalitatea bunurilor mobile şi imobile, altele decât cele prevăzute la litera d) intrate în proprietatea Municipiului Arad, prin modalităţile prevăzute de lege;

 

1.4. Terenul aferent Stadionului Municipal – Arena Francisc Neuman este situat în municipiul Arad, pe str. Frații Neumann nr. 2, înscris în CF nr. 316036 Arad, nr. cad. 316036 și CF nr. 304254 Arad, nr. cad. 14540, în suprafață de 30.976 mp, respectiv 623 mp.

Stadionul Municipal – Arena Francisc Neuman este alcătuit din teren (suprafață de joc, spatii verzi + 201 locuri de parcare), construcții, instalații și dotări aferente, care intră în componența sa și 11.115 locuri în tribune.

Investițiile realizate și recepționate în cursul anului 2020 constau în:

- mărirea capacității peluzelor Stadionului UTA – modificări și completări Francisc Neuman: Tribuna 1, în regim de înălțime D+P+2E și Tribuna 2, în regim de înălțime P, Peluza Nord și Peluza Sud, regim de înălțime P;

- modernizare instalație de nocturnă și alimentare cu energie electrică la Stadionul UTA;

- gazon fotbal Stadionul UTA în suprafață de 9.840 mp cu teren de fotbal S=8.310 mp.

Vecinătățile ansamblului construit sunt:

- pe latura de sud – Calea Aurel Vlaicu

- pe latura de vest – strada Frații Neumann

- pe latura de nord – zona rezidențială

- pe latura de est – calea ferată industrială.

Stadionul Municipal – Arena Francisc Neuman este proprietatea municipiului Arad și se află în administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad.

Conform Memoriului tehnic de arhitectură și a cerințelor în legătură cu funcționalitatea stadionului, precum și cu necesitatea de a respecta normele românești (categ. IA) în paralel cu cele UEFA pentru certificarea ulterioară a unui stadion de categoria IV, s-au impus realizarea următoarelor:

- accese principale pentru sportivi și oficiali, presă, V.I.P., spectatori     (pe două nivele de acces, unul exterior stadionului și unul la accesul în stadion), administrație și aprovizionare, securitate (jandarmerie, pompieri, salvare);

- parcaje pentru sportivi și oficiali (2 autobuze, 10 autoturisme), 30 locuri (pentru oficialități și mass-media) precum și parcare pentru public (1 mașină la 30 spectatori), plus alei carosabile de decongestionare, de circulație curentă și de serviciu;

- zonă sportivi: minim 2 vestiare cu grupuri sanitare, spațiu pentru antrenori/arbitri, cameră de oaspeți, cameră pentru dezvoltare a forței, spațiu de încălzire interior, serviciu medical, cameră control dopaj;

- zonă presă: locuri în tribuna principală, cu pupitre de scris, racorduri telecomunicații, cabine telefonice;

- zona V.I.P.: loje oficiale și de onoare în zona centrală a tribunei oficiale;

- spectatori: locuri individuale în tribune, grupuri sanitare, alimentație publică, serviciu medical, locuri pentru persoane cu dizabilități (minim 2/400 spectatori), cabinete medicale;

- forțe de ordine (jandarmerie, salvare, pompieri): spații specifice pentru control / supraveghere, regrupare, adunare, control delicvenți;

-  administrație: spații specifice;

-  12 camere cu holuri și grupuri sanitare.

Edificatul este racordat la reţelele de utilităţi pentru apă rece, energie electrică, canalizare menajeră şi gaze naturale.

 

1.5. Serviciul trebuie să aibă în vedere respectarea şi îndeplinirea următoarelor cerinţe:

a) securitatea serviciilor furnizate/prestate;

b) continuitatea serviciilor din punct de vedere cantitativ şi calitativ;

c) adaptabilitatea serviciilor la cerinţele comunităţii locale;

d) accesul liber la servicii şi la informaţiile referitoare la acestea;

e) tarifarea echitabilă a serviciilor furnizate/prestate;

f) consultarea locuitorilor cu privire la organizarea, exploatarea şi funcţionarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat.

1.6. Desfăşurarea activităţilor edilitar-gospodăreşti, specifice serviciului, trebuie să aibă în vedere următoarele obiective:

a) satisfacerea cerinţelor şi nevoilor de utilitate publică ale comunităţii locale şi creşterea calităţii vieţii;

b) administrarea şi gestionarea infrastructurii edilitar-urbane a unităţii administrativ-teritoriale în interesul comunităţii locale;

c) funcţionarea şi exploatarea în condiţii de siguranţă, rentabilitate şi eficienţă economică a infrastructurii edilitar-urbane aferente;

d) ridicarea continuă a standardelor şi a indicatorilor de performanţă ai serviciului prestat;

e) crearea, dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii edilitar-urbane a unităţii administrativ-teritoriale, în corelare cu planurile şi documentaţiile de urbanism şi amenajare a teritoriului;

f) descentralizarea serviciilor publice şi aplicarea principiilor economiei de piaţă şi ale liberei concurenţe;

g) protejarea domeniului public şi privat şi punerea în valoare a acestuia;                         

h) protecţia şi conservarea mediului natural şi construit, precum şi a monumentelor şi a siturilor istorice şi arhitectonice, în conformitate cu regulamentele legale în vigoare;

i) protecţia igienei şi sănătăţii publice, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare;

j) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor prin practicarea de activități sportive.

2. Serviciul de administrare, întreţinere și exploatare a Stadionului Municipal – Arena Francisc Neuman

2.1. Obiectul de activitate al serviciului de administrare, întreţinere și exploatare a Stadionului Municipal – Arena Francisc Neuman

        
(1) Obiectul de activitate îl constituie administrarea bazei materiale destinată desfășurarii de activități de sport și agrement.

        
(2) Operatorul economic răspunde de toate activitățile ce se desfășoară în incinta spațiilor ce fac obiectul concesionării și asigură lucrările de întreținere necesare menținerii în stare normală de funcționare a ansamblului de construcții, instalații și dotări aferente acestora.

        
(3) Serviciile oferite beneficiarilor persoane fizice sau juridice sunt:

        
a) asigurarea bazei materiale pentru desfășurarea activităților ce fac obiectul concesionării;

        
b) asigurarea de locuri de parcare în incinta sau imediata apropriere a bazei sportive.

    
2.2. Atribuţiile aferente serviciului public sunt:

        
a)  folosirea și supravegherea în bune condiții a instalațiilor din dotare;

        
b) întreținerea curățeniei atât în incinta cât și în perimetrul stadionului;

        
c) dezinsecția, dezinfecția și deratizarea se va efectua cu respectarea normelor legale în vigoare;

        
d) amenajarea, întreținerea și înfrumusețarea zonelor verzi;

        
e) angajarea personalului calificat pentru asigurarea siguranței beneficiarilor prin supravegherea permanentă a stadionului;

        
f) asigurarea bunei funcționări a iluminatului public pe căile de acces și în incinta stadionului;

        
g) afișarea orarului de funcționare atât pe timp de vară cât și pe perioada de iarnă, în zonă vizibilă;

        
h) îndeplinirea de către angajații obiectivului cu profesionalism, loialitate, corectitudine și în mod conștiincios a îndatoririlor de serviciu și abținerea acestora de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii serviciului;

        
i) respectarea de către angajați a tuturor procedurilor din fișa postului;

        
j) respectarea de către angajați a normelor de Securitate a muncii și în domeniul situațiilor de urgență și aplicarea indicațiilor primite.

3. Motivația gestiunii delegate

3.1. În conformitate cu prevederile Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, gestiunea serviciilor publice se realizează în următoarele modalităţi:

- gestiune directă;

- gestiune delegată.

        
3.2. Indiferent de forma de gestiune adoptată, activităţile specifice serviciilor de administrare a domeniului public se organizează şi se desfăşoară pe baza unui caiet de sarcini şi a unui regulament de serviciu, prin care se stabilesc nivelurile de calitate şi indicatorii de performanţă ai serviciilor, condiţiile tehnice, raporturile operator-utilizatori, precum şi modul de tarifare, facturare şi încasare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate.

        

3.3. În cazul gestiunii directe autorităţile administraţiei publice locale îşi asumă nemijlocit toate sarcinile şi responsabilităţile privind organizarea, conducerea, finanţarea, gestionarea şi controlul funcţionării serviciilor de administrare a domeniului public, respectiv administrarea şi exploatarea infrastructurii aferente.

        
3.4. În cazul gestiunii delegate autorităţile administraţiei publice locale pot apela pentru realizarea serviciilor la unul sau la mai mulţi operatori cărora le încredinţează, în totalitate sau numai în parte, în baza unui contract de delegare a gestiunii, sarcinile şi responsabilităţile proprii cu privire la gestiunea propriu-zisă a serviciilor, precum şi la administrarea şi exploatarea infrastructurii edilitar-urbane necesare realizării serviciilor. Procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii se stabileşte, după caz, conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.

        

3.5. Conform prevederilor art. 129, alin. (2), lit. c), alin. (6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, consiliul local are ca atribuții:

- administrarea domeniului public;

- gestionarea serviciilor de interes local;

- darea în administrare și concesionarea bunurilor proprietate publică precum și a serviciilor publice de interes local, în condițiile legii.

        
Ţinând cont de cele de mai sus, precum şi de contextul legislativ care reglementează recrutarea resurselor umane în sistem bugetar (limitat de normativul de personal şi plafonul de cheltuieli de personal şi care nu permite în condiţiile actuale să asigure numărul de personal suficient) este necesară atribuirea către un operator economic a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a Stadionului Municipal – Arena Francisc Neuman situat în Arad, str. Frații Neumann nr. 2, iar monitorizarea şi controlul funcţionării şi gestionării serviciului public vor intra în atribuţiile şi responsabilitatea autorităţii locale.

        

3.6. Modalitatea de gestionare propusă a serviciului de utilitate publică este cea delegată, în baza unui contract de delegare a gestiunii şi se realizează cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare și art. 36 alin. (1) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii cu modificările și completările ulterioare.

 

Gestiune delegată

Avantaje:

1. parametrii serviciilor şi necesarul de investiţii trebuie să fie clar definiți în contract, cu mecanisme care impun ca majoritatea riscurilor de execuţie şi exploatare să treacă la operator;

        
2. din momentul când operatorul îşi intră în drepturi investiţiile se accelerează. Profitul operatorului va genera nevoia de schimbare urgentă a proceselor interne şi a relaţiilor cu clienţii;

        
3. Consiliul Local al Municipiului Arad va avea calitatea de reglementator /supervizor a conformării operatorului la cerinţele impuse în contract;

        
4. Consiliul Local al Municipiului Arad va avea dreptul de control final asupra derulării serviciului, având posibilitatea de a anula delegarea de gestiune în cazul în care operatorul are activitate defectuoasă persistentă;

 

Dezavantaje:

1. Consiliul Local trebuie să îşi adapteze rolurile de administrator şi reglementator pe durata contractului şi va trebui să se concentreze pe negociere, supervizare şi monitorizare.

2. Gestiunea delegată nu este prin ea însăşi o garanţie a unei performanţe mai bune, după cum nici capitalul privat nu este obligatoriu mai rapid şi mai ieftin.

 

3.7. Identificarea surselor de finanţare/Finanţarea serviciului public

 

3.7.1. Finanţarea cheltuielilor curente pentru furnizarea/prestarea serviciilor publice, precum şi pentru întreţinerea, exploatarea şi funcţionarea sistemelor aferente se realizează pe criterii economice şi comerciale; mijloacele materiale şi financiare necesare desfăşurării activităţilor specifice fiecărui serviciu se asigură prin bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor.   

        
3.7.2. Veniturile operatorului se constituie prin încasarea de la utilizatori, sub formă de preţuri sau tarife, a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate/prestate şi după caz, din alocaţii de la bugetele locale, cu respectarea următoarelor principii:

a) asigurarea autonomiei financiare a operatorului;

        
b) asigurarea rentabilităţii şi eficienţei economice;

        
c) asigurarea egalităţii de tratament al serviciilor de utilităţi publice în raport cu alte servicii publice de interes general;

        
d) recuperarea în totalitate de către operatori a costurilor furnizării/prestării serviciilor.

        
3.7.3. Finanţarea şi realizarea investiţiilor aferente sistemelor de utilităţi publice se face cu respectarea legislaţiei în vigoare privind iniţierea, fundamentarea, promovarea şi aprobarea investiţiilor publice, în temeiul următoarelor principii:

a) promovarea rentabilităţii şi eficienţei economice;

        
b) păstrarea veniturilor realizate din aceste activităţi la nivelul comunităţilor locale şi utilizarea lor pentru dezvoltarea serviciilor şi a infrastructurii tehnico-edilitare aferente;

       
c) întărirea autonomiei fiscale a unităţii administrativ-teritoriale pentru crearea mijloacelor financiare necesare în vederea funcţionării serviciilor;

        
d) întărirea autonomiei locale privind contractarea şi garantarea unor împrumuturi interne sau externe necesare pentru finanţarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor, în condiţiile legii;

        
e) respectarea legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice;

        
f) respectarea dispoziţiilor legale referitoare la calitatea şi disciplina în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului.

        
3.7.4. Finanţarea cheltuielilor de capital pentru realizarea de investiţii publice ale Municipiului Arad aferente sistemelor de utilităţi publice, se asigură din următoarele surse:

a) fonduri proprii ale operatorilor şi/sau fonduri de la bugetul local, în conformitate cu obligaţiile asumate prin actele juridice pe baza cărora este organizată şi se desfăşoară gestiunea serviciilor;

        
b) credite bancare, interne sau externe, garantate de autorităţile administraţiei publice locale sau de Guvern;

        
c) sprijin nerambursabil obţinut prin aranjamente bilaterale sau multilaterale;

        
d) taxe speciale instituite în condiţiile legii;

        
e) transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru obiectivele incluse în cadrul unor programe de investiţii realizate cu sprijin financiar extern, la a căror finanţare participă şi Guvernul;

        
f) alte surse, constituite potrivit legii.

        
3.7.5. Conform Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, cheltuielile curente pentru asigurarea funcţionării propriu-zise a serviciilor de administrare a domeniului public şi efectuării/prestării activităţilor edilitar-gospodăreşti specifice acestora, respectiv pentru întreţinerea, reabilitarea şi exploatarea infrastructurii edilitar-urbane aferente, se asigură prin încasarea de la utilizatori, pe baza tarifelor legal aprobate, a unor sume reprezentând contravaloarea serviciilor prestate, cu respectarea următoarelor condiţii:

a) organizarea şi desfăşurarea pe principii şi criterii comerciale şi concurenţiale a activităţii prestate;

        
b) reflectarea costului efectiv al furnizării/prestării serviciilor de administrare a domeniului public în structura şi nivelul tarifelor practicate;

        
c) ajustarea periodică a tarifelor;

        
d) recuperarea integrală a cheltuielilor prin tarife;

        
e) acoperirea prin tarife cel puţin a sumelor investite şi a cheltuielilor curente de funcţionare şi de întreţinere a serviciilor de administrare a domeniului public;

        
f) calcularea, înregistrarea şi recuperarea uzurii fizice şi morale a mijloacelor fixe specifice infrastructurii edilitar-urbane aferente acestor servicii prin redevenţă în cazul gestiunii delegate.      

        
3.7.6. Motive de ordin social şi de mediu:

Prestarea serviciului public de administrare, întreţinere și exploatare a Stadionului Municipal – Arena Francisc Neuman, presupune angajarea de către operator a unui personal de specialitate care să se preocupe de verificarea modului de utilizare a spațiilor specifice activităților concesionate, realizarea lucrărilor de întreţinere amenajare şi exploatare a acestora etc.

        
Desfăşurarea activităţilor existente precum şi începerea activităţilor noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului se realizează numai în baza autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu conform legislației în vigoare în domeniu.

        
3.7.7. Evaluarea indicatorilor tehnico – economici

Rezultatele preconizate ale delegării gestiunii serviciului public de administrare, întreţinere și exploatare ale Stadionului Municipal – Arena Francisc Neuman sunt în principal:

a. creşterea numărului de beneficiari;

        
b. reducerea costurilor de exploatare şi întreţinere;

        
c. asigurarea unui serviciu de calitate şi în condiţii de siguranţă a beneficiarilor;

        
d. siguranţă în exploatare;

        
e. punerea la dispoziția beneficiarilor de spații dotate corespunzător activităților specifice.

       

4. Forma de gestiune optimă a serviciului de administrare, întreţinere și exploatare a Stadionului Municipal – Arena Francisc Neuman

 

Ordonanța Guvernului nr. 71/2002, privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, la art.10, menţionează două modalităţi de organizare a gestiunii:

- prin gestiune directă;

- prin gestiune delegată.

        
4.1. Gestiunea delegată permite un control asupra modului de îndeplinire a responsabilităţilor care decurg din lege privind asigurarea realizării lucrărilor şi a măsurilor necesare implementării şi conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului pentru serviciile furnizate cetăţenilor.

        
4.2. Având în vedere că este necesară desfăşurarea unor activităţi ce au ca scop serviciul public de administrare, întreţinere și exploatare a Stadionului Municipal – Arena Francisc Neuman, propunem modalitatea de gestiune delegată prin atribuire directă către operatorul SC RECONS SA Arad, societate comercială cu capital integral al Municipiului Arad, ca soluţie optimă pentru realizarea acestui scop, deoarece atât din punct de vedere tehnic, cât şi economic, această modalitate răspunde exigenţelor legale şi interesului comunităţii locale.

 

5. Redevenţa

5.1. Pentru delegarea serviciilor de administrare a domeniului public, operatorul datorează autorității publice locale redevență.

        
5.2. Redevenţa reprezintă suma datorată de către operator beneficiarului în schimbul transmiterii dreptului de administrare, întreținere şi exploatare a Stadionului Municipal – Arena Francisc Neuman.

        
5.3. Nivelul redevenţei este de 1 % calculat din valoarea sumelor facturate de către operator (valoare fără T.V.A.).

        
5.4. Plata redevenţei se va achita trimestrial, până la data de 25 a primei luni următoare trimestrului.

        
5.5. Operatorul va comunica concedentului până în data de 15 a lunii următoare celei în care se încheie trimestrul veniturile înregistrate în vederea facturării contravalorii redevenței trimestriale.

        
5.6. Pentru neachitarea la termenul de scadență de către operator a obligațiilor contractuale, se datorează după acest termen majorări de întârziere.      5.7. Nivelul majorării de întârziere este cel prevăzut pentru obligațiile fiscale neachitate în termen aferente bugetului local, calculată pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Plăţile se vor considera efectuate prioritar în contul penalităţilor (până la plata integrală a acestora) şi numai după aceea în contul redevenţei restante.

        
5.8. Cumularea penalităţilor, până la o sumă echivalentă cu cuantumul redevenţei neachitate la scadenţă, atrage desfiinţarea de drept a contractului, fără 
a mai fi necesară punerea în întârziere sau îndeplinirea vreunei alte formalităţi prealabile.

 

6. Modalitatea de acordare a concesiunii

 

Modalitatea de acordare a concesiunii avută în vedere este atribuire directă.

 

7. Durata concesiunii.

Durata estimată a concesiunii este de 5 ani.

 

8. Termenul estimat pentru realizarea procedurii

 

Termenul estimat pentru încheierea contractului este de max. 2 luni de la data intrării în vigoare a Hotărârii Consiliului Local pentru aprobarea Caietului de sarcini.

Numele și Prenumele Data Semnătura

Szuchanszki Ştefan              

Balaş Mihaela-Adela            

Micea Maria-Antoneta                 

Radu Carmen              

Panda Marius             

Oprean Oana              

Hațegan Lucian          

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 3636/18.01.2021

Primarul Municipiului Arad

       
În temeiul prevederilor art. 136, alin. (8), lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: “aprobarea studiului de fundamentare și stabilirea formei de delegare a gestiunii serviciului de administrare, întreţinere şi exploatare a Stadionului Municipal – Arena Francisc Neuman” proiect în susținerea căruia formulez următorul

 

REFERAT DE APROBARE

Serviciul public de administrare a domeniului public se desfăşoară sub autoritatea administraţiei publice locale care controlează gestionarea serviciului, urmăreşte realizarea strategiilor în domeniul serviciilor de administrare a domeniului public şi privat pe plan local.

Având în vedere că este necesară desfăşurarea unei activităţi care are ca scop întreţinerea, funcționarea şi exploatarea Stadionului Municipal - Arena Francisc Neuman, în interesul cetăţenilor, precum și pentru desfășurarea de activități sportive competiționale, municipalitatea a ales modalitatea de gestiune delegată prin atribuire directă către operatorul economic SC RECONS SA ARAD, motiv pentru care s-a procedat la elaborarea documentației de fundamentare a concesionării bazei sportive.

Primăria municipiului Arad are ca obiective:

  • îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor prin promovarea calității și eficienței serviciilor publice;
  • creșterea calității vieții cetățenilor prin stimularea mecanismelor economiei de piață, realizarea unei infrastructuri tehnico-edilitare moderne, atragerea investițiilor profitabile pentru comunitatea locală;
  • dezvoltarea durabilă a unor servicii care să asigure protecția mediului înconjurător;
  • organizarea serviciilor publice astfel încât să satisfacă nevoile populației, ale instituțiilor publice și agenților economici.


Ca urmare a celor mai sus enunțate, operatorul serviciului de administrare a domeniului public și privat care va administra zonele de agrement din municipiul Arad are obligația prestării serviciului  în condiții de calitate prin realizarea unui raport optim preț-calitate.

În acest sens se impune aprobarea studiului privind fundamentarea şi stabilirea soluţiei optime de delegare a gestiunii serviciului de utilitate publică – Serviciul de administrare, întreţinere şi exploatare a Stadionului Municipal – Arena Francisc Neuman, prin adoptarea, de către Consiliul Local Municipal a unei hotărâri în acest sens.

P R I M A R

Călin BIBARŢ

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Comisia numită prin Dispoziția nr. 1823/2020 a Primarului Municipiului Arad

Nr. 3638/1801.2021

 

RAPORT DE SPECIALITATE

 

Organizarea, exploatarea şi funcţionarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat este necesar să răspundă cerințelor comunității locale și în același timp trebuie să asigure:

        
a) satisfacerea cerinţelor şi nevoilor de utilitate publică ale comunităţilor locale şi creşterea calităţii vieţii;

        
b) administrarea şi gestionarea infrastructurii edilitar-urbane a unităţilor administrativ-teritoriale în interesul comunităţilor locale;

        
c) funcţionarea şi exploatarea în condiţii de siguranţă, rentabilitate şi eficienţă economică a infrastructurii edilitar-urbane aferente;

        
d) ridicarea continuă a standardelor şi a indicatorilor de performanţă ai serviciilor prestate;

        
e) crearea, dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii edilitar-urbane a unităţilor administrativteritoriale, în corelare cu planurile şi documentaţiile de urbanism şi amenajare a teritoriului;

        
f) descentralizarea serviciilor publice şi aplicarea principiilor economiei de piaţă şi ale liberei concurenţe;

        
g) protejarea domeniului public şi privat şi punerea în valoare a acestuia;

        
h) protecţia şi conservarea mediului natural şi construit, precum şi a monumentelor şi siturilor istorice şi arhitectonice, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

        
i) protecţia igienei şi sănătăţii publice, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare.

Organizarea, coordonarea şi reglementarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat constituie dreptul exclusiv al autorităţii publice locale, la fel și monitorizarea, controlul funcţionării şi gestionării acestor servicii intră în atribuţiile şi responsabilitatea exclusivă a autorității locale.

Dobândirea, dezvoltarea, modernizarea, exploatarea, întreţinerea şi administrarea bunurilor proprietate publică şi privată specifice infrastructurii edilitar-urbane a unităţii administrativ teritoriale sunt, de asemenea, de competenţa exclusivă a acesteia.

 

Ținând cont de:

- art. 3 alin. (1) lit. b) și l), art. 5, pct. 3, lit. e), art. 10 alin. (1) lit. b), art. 13 din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare,

- art. 36 alin. (1) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare,

 

P R O P U N E M:

- aprobarea studiului privind fundamentarea şi stabilirea soluţiei optime de delegare a gestiunii serviciului de utilitate publică – Serviciul de administrare, întreţinere şi exploatare a  Stadionului Municipal – Arena Francisc Neuman.

- aprobarea formei de delegare a serviciului de utilitate publică – Serviciul de administrare, întreţinere şi exploatare a  Stadionului Municipal – Arena Francisc Neuman, respectiv gestiune delegată prin atribuirea directă a concesiunii operatorului S.C. RECONS S.A.  

Numele și Prenumele Data Semnătura

Szuchanszki Ştefan

Balaş Mihaela-Adela            

Micea Maria-Antoneta                 

Radu Carmen              

Panda Marius             

Oprean Oana              

Hațegan Lucian”         

 

„Joi, 25 februarie, ora 16:00, va avea loc dezbaterea publică ONLINE pe marginea proiectului de hotărâre privind aprobarea studiului de fundamentare și stabilirea formei de delegare a gestiunii serviciului de administrare, întreţinere şi exploatare a Stadionului Municipal – Arena Francisc Neuman – inițiativa primarului.

Proiectul supus dezbaterii publice se află în procedura de consultare publică începând cu data de 22 ianuarie 2021.

Documentele supuse dezbaterii publice pot fi consultate pe site-ul Primăriei Municipiului Arad, www.primariaarad.ro, secțiunea Transparență decizională”, susţin reprezentanţii municipalităţii.

Dezbaterea se va desfășura pe ZOOM, timp de 40 de minute, putând fi prelungită cu încă 40 de minute dacă situaţia o impune.

„Persoanele care doresc să participe online la dezbatere vor anunța până cel târziu la data de 25.02.2021, ora 12:00 intenția de participare și totodată, vor transmite opiniile pe care urmează să le pună în discuție, la adresa de e-mail dezbaterepublica@primariaarad.ro, unde vor preciza: numele, numărul de telefon, instituția/organizația pe care o reprezintă și adresa de e-mail pentru trimiterea invitației online.

Persoanele care doresc să ia cuvântul în cadrul dezbaterii vor trebui să specifice acest lucru în cadrul aceluiași email.  Participanţii la dezbatere care se înscriu la cuvânt îşi vor susţine punctele de vedere exclusiv pe marginea proiectului de hotărâre aflat pe ordinea de zi. Durata limită de exprimare a punctelor de vedere este de cinci minute pentru fiecare participant.

Transmiterea solicitării de participare la dezbaterea publică reprezintă acordul explicit al expeditorului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul îndeplinirii unor obligații legale de către Primăria Municipiului Arad”, au ţinut să precizeze organizatorii.

Despre ce este vorba

În cele ce urmează vă prezetăm textul integral al proiectului de hotărâre care urmează să fie supus dezbaterii însoţit de documentele aferente.

„Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Arad, domnul Călin Bibarț, exprimată în referatul de aprobare nr. 3636/18.01.2021,

Analizând raportul nr. 3638/18.01.2021 al Comisiei numită prin Dispoziția nr. 1823/2020 a Primarului Municipiului Arad,

Ținând seama de art. 3 alin. (1) lit. b) și l), art. 5 pct. 3 lit. e), art. 10 alin. (1) lit. b), art. 13 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare,

Ţinând cont de art. 36 alin. (1) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare,

Potrivit din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând CF nr. 316036 Arad, nr. cad. 316036 și CF nr. 304254 Arad, nr. cad. 14540;

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Cu îndeplinirea procedurilor prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a), art. 139 alin. (1) alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 286 alin. (4), art. 307 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta H O T Ă R Â R E:

                  
Art. 1. Se aprobă studiul privind fundamentarea şi stabilirea soluţiei optime de delegare a gestiunii serviciului de administrare, întreţinere şi exploatare a Stadionului Municipal – Arena Francisc Neuman din municipiul Arad, str. Frații Neumann nr. 2, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

                  
Art. 2. Se aprobă forma de delegare a serviciului de administrare, întreţinere şi exploatare a Stadionului Municipal - Arena Francisc Neuman, prin atribuirea directă a concesiunii către operatorul economic S.C. RECONS S.A.

        
Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Arad şi se comunică celor interesaţi de către Serviciul Administraţie Publică Locală.

 

                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  SECRETAR GENERAL

 

Cod: PMA-S4-01

Anexa la Hotărârea nr. ______din _______2021

a Consiliului Local al Municipiului Arad

 

STUDIU DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea atribuirii directe a contractului de concesiune privind  administrarea, întreținerea și exploatarea Stadionului Municipal – Arena Francisc Neuman

1. Date generale

1.1. Serviciul public de interes local de administrare, întreţinere și funcţionare a Stadionului Municipal – Arena Francisc Neuman este o parte componentă a serviciilor publice de administrare a domeniului public și are ca obiect principal furnizarea către cetățeni a unui serviciu public de agrement și sport de calitate, contribuind astfel la ridicarea gradului de civilizație și confort al acestora. Acest serviciu se află sub conducerea, coordonarea şi responsabilitatea autorităţii publice locale şi funcţionează în conformitate cu prevederile Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 36 alin. (1) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.

1.2. Scopul studiului. Prezentul studiu reprezintă un pas absolut necesar pentru reglementarea serviciilor de administrare a domeniului public care sunt destinate satisfacerii unor nevoi ale comunităţilor locale şi include activităţi edilitar-gospodăreşti şi acţiuni de utilitate şi interes public local.

Prin realizarea de investiții s-a urmărit asigurarea dezvoltării economice și sociale a orașului prin crearea de noi locuri de muncă, dezvoltarea economiei pe plan local și îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor.

În implementarea obiectivelor de investiții s-au avut în vedere solicitările primite de investitor de la autoritatea publică locală și de la alți potențiali beneficiari în vederea corelării acestor investiții cu necesitățile din teritoriu. Printre principalele domenii în care autoritatea locală implementează investiții este și sportul de masă sau de performanță.

 

1.3. Definiţii. Pentru definirea obiectivului prezentului studiu, termenii şi noţiunile utilizate se definesc după cum urmează:

a) delegarea gestiunii unui serviciu de utilităţi publice - acţiunea prin care Municipiul Arad atribuie unuia sau mai multor operatori, în condiţiile legii, furnizarea şi prestarea unui serviciu ori a unei activităţi din sfera serviciilor de utilităţi publice a cărei răspundere o are;

b) utilizatori – persoane fizice sau juridice care beneficiază direct sau indirect, individual sau colectiv, de serviciile de utilităţi publice, în condiţiile legii;

c) sistem de utilităţi publice - ansamblul bunurilor mobile şi imobile, dobândite potrivit legii, constând în terenuri, clădiri, construcţii şi instalaţii tehnologice, echipamente şi dotări funcţionale, specifice unui serviciu de utilităţi publice, prin ale cărui condiții de exploatare şi funcţionare se asigură furnizarea/prestarea serviciului;

d) domeniul public - totalitatea bunurilor mobile şi imobile dobândite potrivit legii, aflate în proprietatea publică a Municipiului Arad, care, potrivit legii ori prin natura lor, sunt de folosinţă sau interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local şi care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz ori interes public naţional;

e) domeniul privat – totalitatea bunurilor mobile şi imobile, altele decât cele prevăzute la litera d) intrate în proprietatea Municipiului Arad, prin modalităţile prevăzute de lege;

 

1.4. Terenul aferent Stadionului Municipal – Arena Francisc Neuman este situat în municipiul Arad, pe str. Frații Neumann nr. 2, înscris în CF nr. 316036 Arad, nr. cad. 316036 și CF nr. 304254 Arad, nr. cad. 14540, în suprafață de 30.976 mp, respectiv 623 mp.

Stadionul Municipal – Arena Francisc Neuman este alcătuit din teren (suprafață de joc, spatii verzi + 201 locuri de parcare), construcții, instalații și dotări aferente, care intră în componența sa și 11.115 locuri în tribune.

Investițiile realizate și recepționate în cursul anului 2020 constau în:

- mărirea capacității peluzelor Stadionului UTA – modificări și completări Francisc Neuman: Tribuna 1, în regim de înălțime D+P+2E și Tribuna 2, în regim de înălțime P, Peluza Nord și Peluza Sud, regim de înălțime P;

- modernizare instalație de nocturnă și alimentare cu energie electrică la Stadionul UTA;

- gazon fotbal Stadionul UTA în suprafață de 9.840 mp cu teren de fotbal S=8.310 mp.

Vecinătățile ansamblului construit sunt:

- pe latura de sud – Calea Aurel Vlaicu

- pe latura de vest – strada Frații Neumann

- pe latura de nord – zona rezidențială

- pe latura de est – calea ferată industrială.

Stadionul Municipal – Arena Francisc Neuman este proprietatea municipiului Arad și se află în administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad.

Conform Memoriului tehnic de arhitectură și a cerințelor în legătură cu funcționalitatea stadionului, precum și cu necesitatea de a respecta normele românești (categ. IA) în paralel cu cele UEFA pentru certificarea ulterioară a unui stadion de categoria IV, s-au impus realizarea următoarelor:

- accese principale pentru sportivi și oficiali, presă, V.I.P., spectatori     (pe două nivele de acces, unul exterior stadionului și unul la accesul în stadion), administrație și aprovizionare, securitate (jandarmerie, pompieri, salvare);

- parcaje pentru sportivi și oficiali (2 autobuze, 10 autoturisme), 30 locuri (pentru oficialități și mass-media) precum și parcare pentru public (1 mașină la 30 spectatori), plus alei carosabile de decongestionare, de circulație curentă și de serviciu;

- zonă sportivi: minim 2 vestiare cu grupuri sanitare, spațiu pentru antrenori/arbitri, cameră de oaspeți, cameră pentru dezvoltare a forței, spațiu de încălzire interior, serviciu medical, cameră control dopaj;

- zonă presă: locuri în tribuna principală, cu pupitre de scris, racorduri telecomunicații, cabine telefonice;

- zona V.I.P.: loje oficiale și de onoare în zona centrală a tribunei oficiale;

- spectatori: locuri individuale în tribune, grupuri sanitare, alimentație publică, serviciu medical, locuri pentru persoane cu dizabilități (minim 2/400 spectatori), cabinete medicale;

- forțe de ordine (jandarmerie, salvare, pompieri): spații specifice pentru control / supraveghere, regrupare, adunare, control delicvenți;

-  administrație: spații specifice;

-  12 camere cu holuri și grupuri sanitare.

Edificatul este racordat la reţelele de utilităţi pentru apă rece, energie electrică, canalizare menajeră şi gaze naturale.

 

1.5. Serviciul trebuie să aibă în vedere respectarea şi îndeplinirea următoarelor cerinţe:

a) securitatea serviciilor furnizate/prestate;

b) continuitatea serviciilor din punct de vedere cantitativ şi calitativ;

c) adaptabilitatea serviciilor la cerinţele comunităţii locale;

d) accesul liber la servicii şi la informaţiile referitoare la acestea;

e) tarifarea echitabilă a serviciilor furnizate/prestate;

f) consultarea locuitorilor cu privire la organizarea, exploatarea şi funcţionarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat.

1.6. Desfăşurarea activităţilor edilitar-gospodăreşti, specifice serviciului, trebuie să aibă în vedere următoarele obiective:

a) satisfacerea cerinţelor şi nevoilor de utilitate publică ale comunităţii locale şi creşterea calităţii vieţii;

b) administrarea şi gestionarea infrastructurii edilitar-urbane a unităţii administrativ-teritoriale în interesul comunităţii locale;

c) funcţionarea şi exploatarea în condiţii de siguranţă, rentabilitate şi eficienţă economică a infrastructurii edilitar-urbane aferente;

d) ridicarea continuă a standardelor şi a indicatorilor de performanţă ai serviciului prestat;

e) crearea, dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii edilitar-urbane a unităţii administrativ-teritoriale, în corelare cu planurile şi documentaţiile de urbanism şi amenajare a teritoriului;

f) descentralizarea serviciilor publice şi aplicarea principiilor economiei de piaţă şi ale liberei concurenţe;

g) protejarea domeniului public şi privat şi punerea în valoare a acestuia;                         

h) protecţia şi conservarea mediului natural şi construit, precum şi a monumentelor şi a siturilor istorice şi arhitectonice, în conformitate cu regulamentele legale în vigoare;

i) protecţia igienei şi sănătăţii publice, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare;

j) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor prin practicarea de activități sportive.

2. Serviciul de administrare, întreţinere și exploatare a Stadionului Municipal – Arena Francisc Neuman

2.1. Obiectul de activitate al serviciului de administrare, întreţinere și exploatare a Stadionului Municipal – Arena Francisc Neuman

        
(1) Obiectul de activitate îl constituie administrarea bazei materiale destinată desfășurarii de activități de sport și agrement.

        
(2) Operatorul economic răspunde de toate activitățile ce se desfășoară în incinta spațiilor ce fac obiectul concesionării și asigură lucrările de întreținere necesare menținerii în stare normală de funcționare a ansamblului de construcții, instalații și dotări aferente acestora.

        
(3) Serviciile oferite beneficiarilor persoane fizice sau juridice sunt:

        
a) asigurarea bazei materiale pentru desfășurarea activităților ce fac obiectul concesionării;

        
b) asigurarea de locuri de parcare în incinta sau imediata apropriere a bazei sportive.

    
2.2. Atribuţiile aferente serviciului public sunt:

        
a)  folosirea și supravegherea în bune condiții a instalațiilor din dotare;

        
b) întreținerea curățeniei atât în incinta cât și în perimetrul stadionului;

        
c) dezinsecția, dezinfecția și deratizarea se va efectua cu respectarea normelor legale în vigoare;

        
d) amenajarea, întreținerea și înfrumusețarea zonelor verzi;

        
e) angajarea personalului calificat pentru asigurarea siguranței beneficiarilor prin supravegherea permanentă a stadionului;

        
f) asigurarea bunei funcționări a iluminatului public pe căile de acces și în incinta stadionului;

        
g) afișarea orarului de funcționare atât pe timp de vară cât și pe perioada de iarnă, în zonă vizibilă;

        
h) îndeplinirea de către angajații obiectivului cu profesionalism, loialitate, corectitudine și în mod conștiincios a îndatoririlor de serviciu și abținerea acestora de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii serviciului;

        
i) respectarea de către angajați a tuturor procedurilor din fișa postului;

        
j) respectarea de către angajați a normelor de Securitate a muncii și în domeniul situațiilor de urgență și aplicarea indicațiilor primite.

3. Motivația gestiunii delegate

3.1. În conformitate cu prevederile Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, gestiunea serviciilor publice se realizează în următoarele modalităţi:

- gestiune directă;

- gestiune delegată.

        
3.2. Indiferent de forma de gestiune adoptată, activităţile specifice serviciilor de administrare a domeniului public se organizează şi se desfăşoară pe baza unui caiet de sarcini şi a unui regulament de serviciu, prin care se stabilesc nivelurile de calitate şi indicatorii de performanţă ai serviciilor, condiţiile tehnice, raporturile operator-utilizatori, precum şi modul de tarifare, facturare şi încasare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate.

        

3.3. În cazul gestiunii directe autorităţile administraţiei publice locale îşi asumă nemijlocit toate sarcinile şi responsabilităţile privind organizarea, conducerea, finanţarea, gestionarea şi controlul funcţionării serviciilor de administrare a domeniului public, respectiv administrarea şi exploatarea infrastructurii aferente.

        
3.4. În cazul gestiunii delegate autorităţile administraţiei publice locale pot apela pentru realizarea serviciilor la unul sau la mai mulţi operatori cărora le încredinţează, în totalitate sau numai în parte, în baza unui contract de delegare a gestiunii, sarcinile şi responsabilităţile proprii cu privire la gestiunea propriu-zisă a serviciilor, precum şi la administrarea şi exploatarea infrastructurii edilitar-urbane necesare realizării serviciilor. Procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii se stabileşte, după caz, conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.

        

3.5. Conform prevederilor art. 129, alin. (2), lit. c), alin. (6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, consiliul local are ca atribuții:

- administrarea domeniului public;

- gestionarea serviciilor de interes local;

- darea în administrare și concesionarea bunurilor proprietate publică precum și a serviciilor publice de interes local, în condițiile legii.

        
Ţinând cont de cele de mai sus, precum şi de contextul legislativ care reglementează recrutarea resurselor umane în sistem bugetar (limitat de normativul de personal şi plafonul de cheltuieli de personal şi care nu permite în condiţiile actuale să asigure numărul de personal suficient) este necesară atribuirea către un operator economic a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a Stadionului Municipal – Arena Francisc Neuman situat în Arad, str. Frații Neumann nr. 2, iar monitorizarea şi controlul funcţionării şi gestionării serviciului public vor intra în atribuţiile şi responsabilitatea autorităţii locale.

        

3.6. Modalitatea de gestionare propusă a serviciului de utilitate publică este cea delegată, în baza unui contract de delegare a gestiunii şi se realizează cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare și art. 36 alin. (1) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii cu modificările și completările ulterioare.

 

Gestiune delegată

Avantaje:

1. parametrii serviciilor şi necesarul de investiţii trebuie să fie clar definiți în contract, cu mecanisme care impun ca majoritatea riscurilor de execuţie şi exploatare să treacă la operator;

        
2. din momentul când operatorul îşi intră în drepturi investiţiile se accelerează. Profitul operatorului va genera nevoia de schimbare urgentă a proceselor interne şi a relaţiilor cu clienţii;

        
3. Consiliul Local al Municipiului Arad va avea calitatea de reglementator /supervizor a conformării operatorului la cerinţele impuse în contract;

        
4. Consiliul Local al Municipiului Arad va avea dreptul de control final asupra derulării serviciului, având posibilitatea de a anula delegarea de gestiune în cazul în care operatorul are activitate defectuoasă persistentă;

 

Dezavantaje:

1. Consiliul Local trebuie să îşi adapteze rolurile de administrator şi reglementator pe durata contractului şi va trebui să se concentreze pe negociere, supervizare şi monitorizare.

2. Gestiunea delegată nu este prin ea însăşi o garanţie a unei performanţe mai bune, după cum nici capitalul privat nu este obligatoriu mai rapid şi mai ieftin.

 

3.7. Identificarea surselor de finanţare/Finanţarea serviciului public

 

3.7.1. Finanţarea cheltuielilor curente pentru furnizarea/prestarea serviciilor publice, precum şi pentru întreţinerea, exploatarea şi funcţionarea sistemelor aferente se realizează pe criterii economice şi comerciale; mijloacele materiale şi financiare necesare desfăşurării activităţilor specifice fiecărui serviciu se asigură prin bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor.   

        
3.7.2. Veniturile operatorului se constituie prin încasarea de la utilizatori, sub formă de preţuri sau tarife, a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate/prestate şi după caz, din alocaţii de la bugetele locale, cu respectarea următoarelor principii:

a) asigurarea autonomiei financiare a operatorului;

        
b) asigurarea rentabilităţii şi eficienţei economice;

        
c) asigurarea egalităţii de tratament al serviciilor de utilităţi publice în raport cu alte servicii publice de interes general;

        
d) recuperarea în totalitate de către operatori a costurilor furnizării/prestării serviciilor.

        
3.7.3. Finanţarea şi realizarea investiţiilor aferente sistemelor de utilităţi publice se face cu respectarea legislaţiei în vigoare privind iniţierea, fundamentarea, promovarea şi aprobarea investiţiilor publice, în temeiul următoarelor principii:

a) promovarea rentabilităţii şi eficienţei economice;

        
b) păstrarea veniturilor realizate din aceste activităţi la nivelul comunităţilor locale şi utilizarea lor pentru dezvoltarea serviciilor şi a infrastructurii tehnico-edilitare aferente;

       
c) întărirea autonomiei fiscale a unităţii administrativ-teritoriale pentru crearea mijloacelor financiare necesare în vederea funcţionării serviciilor;

        
d) întărirea autonomiei locale privind contractarea şi garantarea unor împrumuturi interne sau externe necesare pentru finanţarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor, în condiţiile legii;

        
e) respectarea legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice;

        
f) respectarea dispoziţiilor legale referitoare la calitatea şi disciplina în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului.

        
3.7.4. Finanţarea cheltuielilor de capital pentru realizarea de investiţii publice ale Municipiului Arad aferente sistemelor de utilităţi publice, se asigură din următoarele surse:

a) fonduri proprii ale operatorilor şi/sau fonduri de la bugetul local, în conformitate cu obligaţiile asumate prin actele juridice pe baza cărora este organizată şi se desfăşoară gestiunea serviciilor;

        
b) credite bancare, interne sau externe, garantate de autorităţile administraţiei publice locale sau de Guvern;

        
c) sprijin nerambursabil obţinut prin aranjamente bilaterale sau multilaterale;

        
d) taxe speciale instituite în condiţiile legii;

        
e) transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru obiectivele incluse în cadrul unor programe de investiţii realizate cu sprijin financiar extern, la a căror finanţare participă şi Guvernul;

        
f) alte surse, constituite potrivit legii.

        
3.7.5. Conform Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, cheltuielile curente pentru asigurarea funcţionării propriu-zise a serviciilor de administrare a domeniului public şi efectuării/prestării activităţilor edilitar-gospodăreşti specifice acestora, respectiv pentru întreţinerea, reabilitarea şi exploatarea infrastructurii edilitar-urbane aferente, se asigură prin încasarea de la utilizatori, pe baza tarifelor legal aprobate, a unor sume reprezentând contravaloarea serviciilor prestate, cu respectarea următoarelor condiţii:

a) organizarea şi desfăşurarea pe principii şi criterii comerciale şi concurenţiale a activităţii prestate;

        
b) reflectarea costului efectiv al furnizării/prestării serviciilor de administrare a domeniului public în structura şi nivelul tarifelor practicate;

        
c) ajustarea periodică a tarifelor;

        
d) recuperarea integrală a cheltuielilor prin tarife;

        
e) acoperirea prin tarife cel puţin a sumelor investite şi a cheltuielilor curente de funcţionare şi de întreţinere a serviciilor de administrare a domeniului public;

        
f) calcularea, înregistrarea şi recuperarea uzurii fizice şi morale a mijloacelor fixe specifice infrastructurii edilitar-urbane aferente acestor servicii prin redevenţă în cazul gestiunii delegate.      

        
3.7.6. Motive de ordin social şi de mediu:

Prestarea serviciului public de administrare, întreţinere și exploatare a Stadionului Municipal – Arena Francisc Neuman, presupune angajarea de către operator a unui personal de specialitate care să se preocupe de verificarea modului de utilizare a spațiilor specifice activităților concesionate, realizarea lucrărilor de întreţinere amenajare şi exploatare a acestora etc.

        
Desfăşurarea activităţilor existente precum şi începerea activităţilor noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului se realizează numai în baza autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu conform legislației în vigoare în domeniu.

        
3.7.7. Evaluarea indicatorilor tehnico – economici

Rezultatele preconizate ale delegării gestiunii serviciului public de administrare, întreţinere și exploatare ale Stadionului Municipal – Arena Francisc Neuman sunt în principal:

a. creşterea numărului de beneficiari;

        
b. reducerea costurilor de exploatare şi întreţinere;

        
c. asigurarea unui serviciu de calitate şi în condiţii de siguranţă a beneficiarilor;

        
d. siguranţă în exploatare;

        
e. punerea la dispoziția beneficiarilor de spații dotate corespunzător activităților specifice.

       

4. Forma de gestiune optimă a serviciului de administrare, întreţinere și exploatare a Stadionului Municipal – Arena Francisc Neuman

 

Ordonanța Guvernului nr. 71/2002, privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, la art.10, menţionează două modalităţi de organizare a gestiunii:

- prin gestiune directă;

- prin gestiune delegată.

        
4.1. Gestiunea delegată permite un control asupra modului de îndeplinire a responsabilităţilor care decurg din lege privind asigurarea realizării lucrărilor şi a măsurilor necesare implementării şi conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului pentru serviciile furnizate cetăţenilor.

        
4.2. Având în vedere că este necesară desfăşurarea unor activităţi ce au ca scop serviciul public de administrare, întreţinere și exploatare a Stadionului Municipal – Arena Francisc Neuman, propunem modalitatea de gestiune delegată prin atribuire directă către operatorul SC RECONS SA Arad, societate comercială cu capital integral al Municipiului Arad, ca soluţie optimă pentru realizarea acestui scop, deoarece atât din punct de vedere tehnic, cât şi economic, această modalitate răspunde exigenţelor legale şi interesului comunităţii locale.

 

5. Redevenţa

5.1. Pentru delegarea serviciilor de administrare a domeniului public, operatorul datorează autorității publice locale redevență.

        
5.2. Redevenţa reprezintă suma datorată de către operator beneficiarului în schimbul transmiterii dreptului de administrare, întreținere şi exploatare a Stadionului Municipal – Arena Francisc Neuman.

        
5.3. Nivelul redevenţei este de 1 % calculat din valoarea sumelor facturate de către operator (valoare fără T.V.A.).

        
5.4. Plata redevenţei se va achita trimestrial, până la data de 25 a primei luni următoare trimestrului.

        
5.5. Operatorul va comunica concedentului până în data de 15 a lunii următoare celei în care se încheie trimestrul veniturile înregistrate în vederea facturării contravalorii redevenței trimestriale.

        
5.6. Pentru neachitarea la termenul de scadență de către operator a obligațiilor contractuale, se datorează după acest termen majorări de întârziere.      5.7. Nivelul majorării de întârziere este cel prevăzut pentru obligațiile fiscale neachitate în termen aferente bugetului local, calculată pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Plăţile se vor considera efectuate prioritar în contul penalităţilor (până la plata integrală a acestora) şi numai după aceea în contul redevenţei restante.

        
5.8. Cumularea penalităţilor, până la o sumă echivalentă cu cuantumul redevenţei neachitate la scadenţă, atrage desfiinţarea de drept a contractului, fără 
a mai fi necesară punerea în întârziere sau îndeplinirea vreunei alte formalităţi prealabile.

 

6. Modalitatea de acordare a concesiunii

 

Modalitatea de acordare a concesiunii avută în vedere este atribuire directă.

 

7. Durata concesiunii.

Durata estimată a concesiunii este de 5 ani.

 

8. Termenul estimat pentru realizarea procedurii

 

Termenul estimat pentru încheierea contractului este de max. 2 luni de la data intrării în vigoare a Hotărârii Consiliului Local pentru aprobarea Caietului de sarcini.

Numele și Prenumele Data Semnătura

Szuchanszki Ştefan              

Balaş Mihaela-Adela            

Micea Maria-Antoneta                 

Radu Carmen              

Panda Marius             

Oprean Oana              

Hațegan Lucian          

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 3636/18.01.2021

Primarul Municipiului Arad

       
În temeiul prevederilor art. 136, alin. (8), lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: “aprobarea studiului de fundamentare și stabilirea formei de delegare a gestiunii serviciului de administrare, întreţinere şi exploatare a Stadionului Municipal – Arena Francisc Neuman” proiect în susținerea căruia formulez următorul

 

REFERAT DE APROBARE

Serviciul public de administrare a domeniului public se desfăşoară sub autoritatea administraţiei publice locale care controlează gestionarea serviciului, urmăreşte realizarea strategiilor în domeniul serviciilor de administrare a domeniului public şi privat pe plan local.

Având în vedere că este necesară desfăşurarea unei activităţi care are ca scop întreţinerea, funcționarea şi exploatarea Stadionului Municipal - Arena Francisc Neuman, în interesul cetăţenilor, precum și pentru desfășurarea de activități sportive competiționale, municipalitatea a ales modalitatea de gestiune delegată prin atribuire directă către operatorul economic SC RECONS SA ARAD, motiv pentru care s-a procedat la elaborarea documentației de fundamentare a concesionării bazei sportive.

Primăria municipiului Arad are ca obiective:

  • îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor prin promovarea calității și eficienței serviciilor publice;
  • creșterea calității vieții cetățenilor prin stimularea mecanismelor economiei de piață, realizarea unei infrastructuri tehnico-edilitare moderne, atragerea investițiilor profitabile pentru comunitatea locală;
  • dezvoltarea durabilă a unor servicii care să asigure protecția mediului înconjurător;
  • organizarea serviciilor publice astfel încât să satisfacă nevoile populației, ale instituțiilor publice și agenților economici.


Ca urmare a celor mai sus enunțate, operatorul serviciului de administrare a domeniului public și privat care va administra zonele de agrement din municipiul Arad are obligația prestării serviciului  în condiții de calitate prin realizarea unui raport optim preț-calitate.

În acest sens se impune aprobarea studiului privind fundamentarea şi stabilirea soluţiei optime de delegare a gestiunii serviciului de utilitate publică – Serviciul de administrare, întreţinere şi exploatare a Stadionului Municipal – Arena Francisc Neuman, prin adoptarea, de către Consiliul Local Municipal a unei hotărâri în acest sens.

P R I M A R

Călin BIBARŢ

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Comisia numită prin Dispoziția nr. 1823/2020 a Primarului Municipiului Arad

Nr. 3638/1801.2021

 

RAPORT DE SPECIALITATE

 

Organizarea, exploatarea şi funcţionarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat este necesar să răspundă cerințelor comunității locale și în același timp trebuie să asigure:

        
a) satisfacerea cerinţelor şi nevoilor de utilitate publică ale comunităţilor locale şi creşterea calităţii vieţii;

        
b) administrarea şi gestionarea infrastructurii edilitar-urbane a unităţilor administrativ-teritoriale în interesul comunităţilor locale;

        
c) funcţionarea şi exploatarea în condiţii de siguranţă, rentabilitate şi eficienţă economică a infrastructurii edilitar-urbane aferente;

        
d) ridicarea continuă a standardelor şi a indicatorilor de performanţă ai serviciilor prestate;

        
e) crearea, dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii edilitar-urbane a unităţilor administrativteritoriale, în corelare cu planurile şi documentaţiile de urbanism şi amenajare a teritoriului;

        
f) descentralizarea serviciilor publice şi aplicarea principiilor economiei de piaţă şi ale liberei concurenţe;

        
g) protejarea domeniului public şi privat şi punerea în valoare a acestuia;

        
h) protecţia şi conservarea mediului natural şi construit, precum şi a monumentelor şi siturilor istorice şi arhitectonice, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

        
i) protecţia igienei şi sănătăţii publice, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare.

Organizarea, coordonarea şi reglementarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat constituie dreptul exclusiv al autorităţii publice locale, la fel și monitorizarea, controlul funcţionării şi gestionării acestor servicii intră în atribuţiile şi responsabilitatea exclusivă a autorității locale.

Dobândirea, dezvoltarea, modernizarea, exploatarea, întreţinerea şi administrarea bunurilor proprietate publică şi privată specifice infrastructurii edilitar-urbane a unităţii administrativ teritoriale sunt, de asemenea, de competenţa exclusivă a acesteia.

 

Ținând cont de:

- art. 3 alin. (1) lit. b) și l), art. 5, pct. 3, lit. e), art. 10 alin. (1) lit. b), art. 13 din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare,

- art. 36 alin. (1) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare,

 

P R O P U N E M:

- aprobarea studiului privind fundamentarea şi stabilirea soluţiei optime de delegare a gestiunii serviciului de utilitate publică – Serviciul de administrare, întreţinere şi exploatare a  Stadionului Municipal – Arena Francisc Neuman.

- aprobarea formei de delegare a serviciului de utilitate publică – Serviciul de administrare, întreţinere şi exploatare a  Stadionului Municipal – Arena Francisc Neuman, respectiv gestiune delegată prin atribuirea directă a concesiunii operatorului S.C. RECONS S.A.  

Numele și Prenumele Data Semnătura

Szuchanszki Ştefan

Balaş Mihaela-Adela            

Micea Maria-Antoneta                 

Radu Carmen              

Panda Marius             

Oprean Oana              

Hațegan Lucian”         

 

Stiri asemanatoare

Două victime, dintre care o femeie în stop cardio respirator, în urma unui accident produs pe centura Ineului. Echipajul medical de pe ambulanță a reușit resuscitarea femeii

Luni, 12 Februarie, 2024 09:31

Două victime, dintre care o femeie în stop cardio respirator, în urma unui accident produs pe centura Ineului. Echipajul medical de pe ambulanță a reușit resuscitarea femeii

Duminică seara (11 februarie), în jurul orei 17:30, s-a produs un accident rutier pe centura orașului Ineu. Un autoturism a părăsit carosabilul și a ieșit în décor. &nbs ...

Atac cibernetic la 18 spitale din toată țara. Sistemul e nefuncțional!

Luni, 12 Februarie, 2024 13:30

Atac cibernetic la 18 spitale din toată țara. Sistemul e nefuncțional!

Ministerul Sănătăţii a transmis lista cu spitalele afectate de atacul cibernetic, acolo unde sistemul este nefuncţional. În total, 18 unităţi medicale sunt afectate, de la spitale ma ...

Șoferii fără poliță RCA la mașină ar putea riscă amenzi de până la 10.000 de lei. Propunere ASF trimisă în Parlament

Luni, 12 Februarie, 2024 15:40

Șoferii fără poliță RCA la mașină ar putea riscă amenzi de până la 10.000 de lei. Propunere ASF trimisă în Parlament

Șoferii care conduc mașina fără a avea poliță RCA riscă amenzi de cinci ori mai mari. Totodată, asigurarea poate fi plătită în rate sau suspendată la cererea proprietarului. &nb ...

Suporter Club UTA (SCU) exclusă oficial din conducerea clubului!

Luni, 12 Februarie, 2024 16:53

Suporter Club UTA (SCU) exclusă oficial din conducerea clubului!

Înainte cu cîteva zeci de minute de începerea meciului cu Botoșani, s-a Încheiat Adunarea Generală a Asociației Fotbal Club UTA, în care s-a decis excluderea SCU ...

Licitație pentru construirea drumului expres Arad-Oradea

Luni, 12 Februarie, 2024 17:08

Licitație pentru construirea drumului expres Arad-Oradea

Săptămâna aceasta se lansează licitația pentru construirea drumului expres Arad-Oradea! Informația, prezentată la București de ministrul Sorin Grindeanu, a fost confirmată de preșe ...

Concubinul soacrei amenințat cu o armă albă de ginerele acesteia

Duminica, 11 Februarie, 2024 16:49

Concubinul soacrei amenințat cu o armă albă de ginerele acesteia

Polițiștii Biroului de ordine Publică au emis, în dimineața zilei de 10 februarie, un ordin de protecție provizoriu, pe numele unui bărbat de 34 de ani, din Arad, care, pe fondul unor ...

Acțiune de amploare a polițiștilor arădeni în zona Pecica

Duminica, 11 Februarie, 2024 15:10

Acțiune de amploare a polițiștilor arădeni în zona Pecica

În dimineața zilei de 10 februarie a.c., polițiștii orașului Pecica, împreună cu cei ai Serviciului Rutier, Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, Biroului pent ...

Supărat că și-a pierdut salariul la păcănele, un bărbat din Grăniceri a vrut să distrugă aparatul de joc

Duminica, 11 Februarie, 2024 16:13

Supărat că și-a pierdut salariul la păcănele, un bărbat din Grăniceri a vrut să distrugă aparatul de joc

Sâmbătă 10 februarie, în urma unui apel la 112, polițiștii Secției 3 Rurală Chișineu-Criș au fost solicitați la un local din localitatea Grăniceri, unde, un bărbat de 42 de ...

Sărbătorim dragostea la Arad!

Luni, 12 Februarie, 2024 17:02

Sărbătorim dragostea la Arad!

Miercuri, 14 februarie invităm toate cuplurile de îndrăgostiți să se căsătorească pentru o zi pe Platoul Administrativ, într-un cadru festiv.  La kilometrul 0 al orașulu ...

Donald Trump ar încuraja Rusia să „facă orice vrea” ţărilor NATO care nu cotizează destul pentru Alianță

Luni, 12 Februarie, 2024 12:14

Donald Trump ar încuraja Rusia să „facă orice vrea” ţărilor NATO care nu cotizează destul pentru Alianță

Fostul preşedinte american Donald Trump a afirmat, sâmbătă, că ar încuraja Rusia să facă „orice vrea” oricărei ţări membră a NATO care nu îndeplineşte dir ...

Lucrări de spălare a rețelelor de apă în localitățile Ineu, Beliu și Tăgădău în cursul zilei de marți

Luni, 12 Februarie, 2024 17:31

Lucrări de spălare a rețelelor de apă în localitățile Ineu, Beliu și Tăgădău în cursul zilei de marți

Compania de Apă Arad anunță că marți, 13.02.2024, între orele 09:00- 17:00, în localitățile Beliu și Tăgădău vor avea loc lucrări de spălare a rețelelor de apă. Atragem ...

Timișoara, primul oraș românesc care va intra oficial în Schengen

Duminica, 11 Februarie, 2024 15:47

Timișoara, primul oraș românesc care va intra oficial în Schengen

Inaugurarea noului Terminal de plecări externe al Aeroportului Internațional „Traian Vuia” din Timișoara este programată chiar în 31 martie, data agreată, în principi ...

”Lecție” de democrație în Rusia! Rușii au de ales între Vladimir și Putin la alegerile prezidențiale

Duminica, 11 Februarie, 2024 16:45

”Lecție” de democrație în Rusia! Rușii au de ales între Vladimir și Putin la alegerile prezidențiale

Înregistrarea candidaţilor pentru alegerile prezidenţiale din Federația rusă care vor avea loc în luna martie a.c. s-au încheiat. Unicul opozant real al lui Vladimir Putin, ...

Razie a rutieristilor pe raza municipiului și a județului sîmbătă noaptea, au fost vizați vitezomanii și alcoolul la volan, însă n-au scăpat nici cei fără carnet dar nici bicicliștii

Duminica, 11 Februarie, 2024 15:20

Razie a rutieristilor pe raza municipiului și a județului sîmbătă noaptea, au fost vizați vitezomanii și alcoolul la volan, însă n-au scăpat nici cei fără carnet dar nici bicicliștii

Sub coordonarea Serviciului Rutier, la data de 10 februarie a.c., a fost desfășurată o acțiune de amploare, pe drumurile județene din mediul rural, precum și în mediul urban.   ...{**}

Acest site foloseşte cookies pentru a imbunatati experienta ta de navigare. Pentru mai multe detalii referitoare la cum folosim datele tale si la drepturile tale te invitam sa citesti: Politica de cookies sau/si Politica de Confidentialitate si apoi sa confirmi acordul tau.