Calendarul înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2024-2025

Calendarul înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2024-2025

Calendarul înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2024-2025

Sambata, 30 Martie, 2024 08:27 Redactie LOCALE Comentarii  Recomanda pe Facebook  Recomanda pe Twitter
Redactie LOCALE Comentarii  Recomanda pe Facebook Recomanda pe Twitter
Sambata, 30 Martie, 2024 08:27 Tiparire

Calendarul înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2024-2025 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 247 din 22.03.2024 și aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 4019 din 15.03.2024.

Numărul de locuri alocat, prin cifra de şcolarizare, pentru clasa pregătitoare în învăţământul de stat, este mai mare sau egal cu numărul copiilor care au împlinit vârsta pentru a începe învăţământul primar, asigurându-se, astfel, şcolarizarea tuturor copiilor.

Condiţii de înscriere în învăţământul primar prevăzute de metodologie sunt:


- Părinții ai căror copii au urmat învățământul preșcolar și care împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani până la data de 31 august inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare;


- Părinţii ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2024 inclusiv, pot să îşi înscrie copiii în învăţământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.                       Astfel:


- În situaţia copiilor care au frecventat grădiniţa, înscrierea în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinţilor, în baza recomandării eliberate de unitatea de învăţământ cu nivel preşcolar. Solicitarea de eliberare a recomandării prevăzute în anexa nr. 1 la metodologie poate fi depusă direct la unitatea de învăţământ sau transmisă prin poştă/mijloace electronice, în perioada 28 martie-10 aprilie 2024. La solicitarea părintelui, unitatea de învăţământ cu nivel preşcolar poate transmite recomandarea şi prin poştă cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice.


- În situaţia copiilor care nu au frecventat grădiniţa sau care s-au întors din străinătate, evaluarea dezvoltării copiilor, se efectuează de către centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională (CJRAE) în perioada 28 martie-10 aprilie 2024.

Calendarul înscrierilor:

Înscrierea în învăţământul primar se face prin depunerea unei cereri-tip de înscriere, însoţită de documente justificative. Cererea-tip de înscriere se poate completa online, transmite prin e-mail, prin poştă sau se poate depune la secretariatul unităţii de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului, în perioada prevăzută de calendar.

În situaţia completării online a cererii de înscriere sau a transmiterii prin e-mail sau prin poştă, părintele va transmite unităţii de învăţământ declaraţia-tip pe propria răspundere, prevăzută în anexa nr. 3 la metodologie, cu privire la veridicitatea informaţiilor completate în cerere, respectiv recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare. Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie şi se realizează la unitatea de învăţământ la care părintele solicită înscrierea sau prin intermediul mijloacelor electronice şi constă în compararea datelor introduse în aplicaţia informatică cu documentele transmise de către părinte.

Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi online (cererea - tip pentru înscrierea online va fi disponibilă pe site-ul ISJ începând cu data de 11 aprilie 2024). Completarea cererii de înscriere online nu garantează înscrierea copilului în unitatea de învăţământ şi nu elimină obligativitatea părintelui de a se prezenta la unitatea de învăţământ unde doreşte înscrierea cu dosarul complet al copilului sau transmiterea prin mijloace electronice a dosarului complet al copilului, în vederea validării acestuia.

Completarea şi depunerea cererilor va avea loc în două etape. La etapa a doua participă doar cei care nu au fost cuprinşi într-o unitate de învăţământ după prima etapă.

A. Prima etapă de înscriere are loc în perioada 11 aprilie – 14 mai 2024, de luni până joi, în intervalul orar 8:00 - 18:00, iar vineri între 8:00 - 17:00 . În data de 29 mai 2024 se va afişa în unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului şcolar lista copiilor înmatriculaţi după prima etapă şi numărul de locuri rămase libere.

B. A doua etapă de înscriere are loc în perioada 31 mai-7 iunie 2024. Dacă, după prima etapă, copiii nu sunt cuprinşi în nicio unitate de învăţământ, părinţii vor completa o nouă cerere de înscriere, repartizarea urmând să se realizeze pe locurile rămase disponibile după prima etapă. În 21 iunie 2024 se va afişa în unităţile de învăţământ şi pe site-urile inspectorarelor şcolare lista copiilor înscrişi după a doua etapă.

Părintele poate opta pentru înscrierea la şcoala de circumscripţie sau pentru o unitate de învăţământ, alta decât şcoala de circumscripţie: în această situaţie, copilul este înscris în limita locurilor libere şi, dacă este cazul, departajarea se va realiza pe baza criteriilor generale şi, ulterior, a criteriilor specifice de departajare. Părintele poate solicita, prin bifarea în cererea-tip de înscriere, ca locul la şcoala de circumscripţie să fie rezervat pentru eventualitatea în care copilul nu este înscris la unitatea de învăţământ pentru care părintele a făcut opţiunea, din lipsă de locuri libere.


Există criterii de departajare pe care şcolile le vor aplica dacă numărul de cereri este mai mare decât numărul de locuri libere, pentru copiii proveniţi din altă circumscripţie şcolară:

I. Criterii generale de departajare: existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului; existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi sau provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial; existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte; existenţa unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învăţământ respectivă.

II. Criterii specifice de departajare: Sunt aplicate după criteriile generale şi numai dacă acestea nu reuşesc să facă departajarea între copii, cu excepţia situaţiilor prevăzute de Metodologie. Sunt elaborate de către fiecare unitate de învăţământ în parte, dar sunt aplicate pe baza unor documente doveditoare, prezentate de către părinţi/tutori legali şi nu pot fi discriminatorii.

Actele necesare pentru înscriere

  • Cerere-tip de înscriere (disponibilă începând din 11 aprilie 2024)

  • Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; părinţii divorţaţi depun la înscriere şi hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească şi unde a fost stabilită locuinţa minorului


  • Copie şi original al certificatului de naştere al copilului



  • Copie a documentului care atestă dezvoltarea corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul)



  • Alte documente care să ateste parcurgerea învățământului preșcolar, îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul)

 

Alte precizări:

În vederea repartizării elevilor în clasele pregătitoare pentru anul şcolar 2024-2025 în unităţile de învăţământ din judeţul Arad, se aplică prevederile Procedurii de distribuţie aleatorie a antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor în formaţiunile de studiu, aprobată prin ordinul Ministerului Educației nr. 3.945 din 1 martie 2024, după finalizarea etapelor de înscriere în învăţământul primar, cu participarea părinților în calitate de observatori.

 

În perioada următoare, în unităţile de învăţământ preşcolar vor avea loc întâlniri de informare şi consiliere a părinţilor copiilor din grădiniţe cu privire la înscrierea în învăţământul primar 2024-2025.

 

Alte informații referitoare la înscriere, circumscripţiile şcolare, planul de şcolarizare, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, programul de evaluare a copiilor de către CJRAE, precum şi baza de date cu adresele unităţilor de învăţământ din municipiul şi judeţul Arad sunt afişate pe site-ul ISJ Arad, www.isjarad.ro şi pe site-urile şi la sediul unităţilor de învăţământ.

De asemenea, pentru orice informaţii referitoare la înscrierea în clasa pregătitoare, ISJ Arad a pus la dispoziția celor interesati, telverde, 0800816257, în intervalul orar 8.00-16.00 de luni până vineri, care va funcţiona pe perioada 2 aprilie – 21 iunie 2024, la care părinţii şi alte persoane interesate pot obţine, gratuit, informaţii referitoare la înscrierea copiilor în învăţământul primar.

Calendarul înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2024-2025 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 247 din 22.03.2024 și aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 4019 din 15.03.2024.

Numărul de locuri alocat, prin cifra de şcolarizare, pentru clasa pregătitoare în învăţământul de stat, este mai mare sau egal cu numărul copiilor care au împlinit vârsta pentru a începe învăţământul primar, asigurându-se, astfel, şcolarizarea tuturor copiilor.

Condiţii de înscriere în învăţământul primar prevăzute de metodologie sunt:


- Părinții ai căror copii au urmat învățământul preșcolar și care împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani până la data de 31 august inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare;


- Părinţii ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2024 inclusiv, pot să îşi înscrie copiii în învăţământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.                       Astfel:


- În situaţia copiilor care au frecventat grădiniţa, înscrierea în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinţilor, în baza recomandării eliberate de unitatea de învăţământ cu nivel preşcolar. Solicitarea de eliberare a recomandării prevăzute în anexa nr. 1 la metodologie poate fi depusă direct la unitatea de învăţământ sau transmisă prin poştă/mijloace electronice, în perioada 28 martie-10 aprilie 2024. La solicitarea părintelui, unitatea de învăţământ cu nivel preşcolar poate transmite recomandarea şi prin poştă cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice.


- În situaţia copiilor care nu au frecventat grădiniţa sau care s-au întors din străinătate, evaluarea dezvoltării copiilor, se efectuează de către centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională (CJRAE) în perioada 28 martie-10 aprilie 2024.

Calendarul înscrierilor:

Înscrierea în învăţământul primar se face prin depunerea unei cereri-tip de înscriere, însoţită de documente justificative. Cererea-tip de înscriere se poate completa online, transmite prin e-mail, prin poştă sau se poate depune la secretariatul unităţii de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului, în perioada prevăzută de calendar.

În situaţia completării online a cererii de înscriere sau a transmiterii prin e-mail sau prin poştă, părintele va transmite unităţii de învăţământ declaraţia-tip pe propria răspundere, prevăzută în anexa nr. 3 la metodologie, cu privire la veridicitatea informaţiilor completate în cerere, respectiv recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare. Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie şi se realizează la unitatea de învăţământ la care părintele solicită înscrierea sau prin intermediul mijloacelor electronice şi constă în compararea datelor introduse în aplicaţia informatică cu documentele transmise de către părinte.

Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi online (cererea - tip pentru înscrierea online va fi disponibilă pe site-ul ISJ începând cu data de 11 aprilie 2024). Completarea cererii de înscriere online nu garantează înscrierea copilului în unitatea de învăţământ şi nu elimină obligativitatea părintelui de a se prezenta la unitatea de învăţământ unde doreşte înscrierea cu dosarul complet al copilului sau transmiterea prin mijloace electronice a dosarului complet al copilului, în vederea validării acestuia.

Completarea şi depunerea cererilor va avea loc în două etape. La etapa a doua participă doar cei care nu au fost cuprinşi într-o unitate de învăţământ după prima etapă.

A. Prima etapă de înscriere are loc în perioada 11 aprilie – 14 mai 2024, de luni până joi, în intervalul orar 8:00 - 18:00, iar vineri între 8:00 - 17:00 . În data de 29 mai 2024 se va afişa în unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului şcolar lista copiilor înmatriculaţi după prima etapă şi numărul de locuri rămase libere.

B. A doua etapă de înscriere are loc în perioada 31 mai-7 iunie 2024. Dacă, după prima etapă, copiii nu sunt cuprinşi în nicio unitate de învăţământ, părinţii vor completa o nouă cerere de înscriere, repartizarea urmând să se realizeze pe locurile rămase disponibile după prima etapă. În 21 iunie 2024 se va afişa în unităţile de învăţământ şi pe site-urile inspectorarelor şcolare lista copiilor înscrişi după a doua etapă.

Părintele poate opta pentru înscrierea la şcoala de circumscripţie sau pentru o unitate de învăţământ, alta decât şcoala de circumscripţie: în această situaţie, copilul este înscris în limita locurilor libere şi, dacă este cazul, departajarea se va realiza pe baza criteriilor generale şi, ulterior, a criteriilor specifice de departajare. Părintele poate solicita, prin bifarea în cererea-tip de înscriere, ca locul la şcoala de circumscripţie să fie rezervat pentru eventualitatea în care copilul nu este înscris la unitatea de învăţământ pentru care părintele a făcut opţiunea, din lipsă de locuri libere.


Există criterii de departajare pe care şcolile le vor aplica dacă numărul de cereri este mai mare decât numărul de locuri libere, pentru copiii proveniţi din altă circumscripţie şcolară:

I. Criterii generale de departajare: existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului; existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi sau provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial; existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte; existenţa unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învăţământ respectivă.

II. Criterii specifice de departajare: Sunt aplicate după criteriile generale şi numai dacă acestea nu reuşesc să facă departajarea între copii, cu excepţia situaţiilor prevăzute de Metodologie. Sunt elaborate de către fiecare unitate de învăţământ în parte, dar sunt aplicate pe baza unor documente doveditoare, prezentate de către părinţi/tutori legali şi nu pot fi discriminatorii.

Actele necesare pentru înscriere

  • Cerere-tip de înscriere (disponibilă începând din 11 aprilie 2024)

  • Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; părinţii divorţaţi depun la înscriere şi hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească şi unde a fost stabilită locuinţa minorului


  • Copie şi original al certificatului de naştere al copilului



  • Copie a documentului care atestă dezvoltarea corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul)



  • Alte documente care să ateste parcurgerea învățământului preșcolar, îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul)

 

Alte precizări:

În vederea repartizării elevilor în clasele pregătitoare pentru anul şcolar 2024-2025 în unităţile de învăţământ din judeţul Arad, se aplică prevederile Procedurii de distribuţie aleatorie a antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor în formaţiunile de studiu, aprobată prin ordinul Ministerului Educației nr. 3.945 din 1 martie 2024, după finalizarea etapelor de înscriere în învăţământul primar, cu participarea părinților în calitate de observatori.

 

În perioada următoare, în unităţile de învăţământ preşcolar vor avea loc întâlniri de informare şi consiliere a părinţilor copiilor din grădiniţe cu privire la înscrierea în învăţământul primar 2024-2025.

 

Alte informații referitoare la înscriere, circumscripţiile şcolare, planul de şcolarizare, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, programul de evaluare a copiilor de către CJRAE, precum şi baza de date cu adresele unităţilor de învăţământ din municipiul şi judeţul Arad sunt afişate pe site-ul ISJ Arad, www.isjarad.ro şi pe site-urile şi la sediul unităţilor de învăţământ.

De asemenea, pentru orice informaţii referitoare la înscrierea în clasa pregătitoare, ISJ Arad a pus la dispoziția celor interesati, telverde, 0800816257, în intervalul orar 8.00-16.00 de luni până vineri, care va funcţiona pe perioada 2 aprilie – 21 iunie 2024, la care părinţii şi alte persoane interesate pot obţine, gratuit, informaţii referitoare la înscrierea copiilor în învăţământul primar.

Stiri asemanatoare

Accident cu 4 victime la Șimand, dintre care una încarcerată

Miercuri, 05 Iunie, 2024 20:05

Accident cu 4 victime la Șimand, dintre care una încarcerată

În această seară (5 iunie) în Șimand s-a produs un accident rutier în care au fost implicate 3 autoturisme.   Au intervenit pompierii militari ai Gărzii de Intervenț ...

Câți bani primesc pe zi membrii din secțiile de votare la alegerile locale și europarlamentare din 9 iunie

Miercuri, 05 Iunie, 2024 16:07

Câți bani primesc pe zi membrii din secțiile de votare la alegerile locale și europarlamentare din 9 iunie

Alegerile locale și europarlamentare au loc pe 9 iunie 2024. Pentru activitatea desfășurată vor fi acordate indemnizații care pot ajunge la 730 de lei/zi în cazul președinților și l ...

Şapte reţinuţi în dosarul foștilor angajaţi MAI implicaţi în traficul de migranţi

Joi, 06 Iunie, 2024 11:24

Şapte reţinuţi în dosarul foștilor angajaţi MAI implicaţi în traficul de migranţi

Au fost efectuate primele rețineri în dosarul în care mai mulți foști angajați din MAI sunt acuzați de trafic de migranți.   Firmele deținute de grupare aduceau străini ...

Suporter Club UTA (SCU) exclusă oficial din conducerea clubului!

Luni, 12 Februarie, 2024 16:53

Suporter Club UTA (SCU) exclusă oficial din conducerea clubului!

Înainte cu cîteva zeci de minute de începerea meciului cu Botoșani, s-a Încheiat Adunarea Generală a Asociației Fotbal Club UTA, în care s-a decis excluderea SCU ...

Licitație pentru construirea drumului expres Arad-Oradea

Luni, 12 Februarie, 2024 17:08

Licitație pentru construirea drumului expres Arad-Oradea

Săptămâna aceasta se lansează licitația pentru construirea drumului expres Arad-Oradea! Informația, prezentată la București de ministrul Sorin Grindeanu, a fost confirmată de preșe ...

Concubinul soacrei amenințat cu o armă albă de ginerele acesteia

Duminica, 11 Februarie, 2024 16:49

Concubinul soacrei amenințat cu o armă albă de ginerele acesteia

Polițiștii Biroului de ordine Publică au emis, în dimineața zilei de 10 februarie, un ordin de protecție provizoriu, pe numele unui bărbat de 34 de ani, din Arad, care, pe fondul unor ...

O mașină s-a răsturnat în apropierea intrării în ștrandul Neptun. Șoferul era băut

Joi, 06 Iunie, 2024 09:02

O mașină s-a răsturnat în apropierea intrării în ștrandul Neptun. Șoferul era băut

Azi dimineață (6 iunie), în jurul orei 08:30 o mașină s-a răsturnat în afara părtii carosabile la coborârea de pe podul Decebal în apropierea intrării în ștr ...

Restricții de circulație pe mai multe autostrăzi din cauza unor lucrări la partea carosabilă

Joi, 06 Iunie, 2024 09:29

Restricții de circulație pe mai multe autostrăzi din cauza unor lucrări la partea carosabilă

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că astăzi (6 iunie), se vor efectua o serie de lucrări care impun restricții de circulație, astfel: & ...

Sărbătorim dragostea la Arad!

Luni, 12 Februarie, 2024 17:02

Sărbătorim dragostea la Arad!

Miercuri, 14 februarie invităm toate cuplurile de îndrăgostiți să se căsătorească pentru o zi pe Platoul Administrativ, într-un cadru festiv.  La kilometrul 0 al orașulu ...

Donald Trump ar încuraja Rusia să „facă orice vrea” ţărilor NATO care nu cotizează destul pentru Alianță

Luni, 12 Februarie, 2024 12:14

Donald Trump ar încuraja Rusia să „facă orice vrea” ţărilor NATO care nu cotizează destul pentru Alianță

Fostul preşedinte american Donald Trump a afirmat, sâmbătă, că ar încuraja Rusia să facă „orice vrea” oricărei ţări membră a NATO care nu îndeplineşte dir ...

Încă o mașină a luat foc în Arad în urma unui scurtcircuit electric

Miercuri, 05 Iunie, 2024 15:48

Încă o mașină a luat foc în Arad în urma unui scurtcircuit electric

În această după-amiază (5 iunie), în jurul orei 15:00, pompierii militari arădeni au fost solicitați să intervină pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la un ...

Moneasa are nevoie de un primar care muncește și aduce bani în stațiune

Miercuri, 05 Iunie, 2024 15:49

Moneasa are nevoie de un primar care muncește și aduce bani în stațiune

Consiliul Județean este criticat de Primăria din Moneasa, condusă de un primar PSD, pentru că nu ar fi investit suficient în comună. În realitate, Consiliul Județean, condus de ...

”Lecție” de democrație în Rusia! Rușii au de ales între Vladimir și Putin la alegerile prezidențiale

Duminica, 11 Februarie, 2024 16:45

”Lecție” de democrație în Rusia! Rușii au de ales între Vladimir și Putin la alegerile prezidențiale

Înregistrarea candidaţilor pentru alegerile prezidenţiale din Federația rusă care vor avea loc în luna martie a.c. s-au încheiat. Unicul opozant real al lui Vladimir Putin, ...

Razie a rutieristilor pe raza municipiului și a județului sîmbătă noaptea, au fost vizați vitezomanii și alcoolul la volan, însă n-au scăpat nici cei fără carnet dar nici bicicliștii

Duminica, 11 Februarie, 2024 15:20

Razie a rutieristilor pe raza municipiului și a județului sîmbătă noaptea, au fost vizați vitezomanii și alcoolul la volan, însă n-au scăpat nici cei fără carnet dar nici bicicliștii

Sub coordonarea Serviciului Rutier, la data de 10 februarie a.c., a fost desfășurată o acțiune de amploare, pe drumurile județene din mediul rural, precum și în mediul urban.   ...



{**}

Acest site foloseşte cookies pentru a imbunatati experienta ta de navigare. Pentru mai multe detalii referitoare la cum folosim datele tale si la drepturile tale te invitam sa citesti: Politica de cookies sau/si Politica de Confidentialitate si apoi sa confirmi acordul tau.