Start la Curățenia de Toamnă! Se colectează biodeșeurile și voluminoasele de la populație – Vezi care e programul în zona care locuiești

Start la Curățenia de Toamnă! Se colectează biodeșeurile și voluminoasele de la populație – Vezi care e programul în zona care locuiești

Start la Curățenia de Toamnă! Se colectează biodeșeurile și voluminoasele de la populație – Vezi care e programul în zona care locuiești

Duminica, 01 Octombrie, 2023 08:33 Redactia LOCALE Comentarii  Recomanda pe Facebook  Recomanda pe Twitter
Redactia LOCALE Comentarii  Recomanda pe Facebook Recomanda pe Twitter
Duminica, 01 Octombrie, 2023 08:33 Tiparire

COMUNICAT DE PRESĂ PRIMĂRIA ARADAsigurarea și păstrarea curățeniei și ordinii pe teritoriul localităților, buna gospodărire a acestora și respectarea normelor de igienă constituie o obligație fundamentală a autorităților administrației publice locale, a instituțiilor publice, a operatorilor economici și a altor persoane fizice și juridice deopotrivă. În acest sens, la fel ca în fiecare an, Primăria Municipiului Arad prin Serviciul Edilitar și Dezvoltare Mediu Urban și-a propus ca în perioada 02.10.2023 – 10.11.2023 să invite toți membrii comunității să participe la campania de mediu intitulată Curățenia generală de toamnă, care se desfășoară în toate zonele municipiului. Curățenia de toamnă se realizează în baza unui program stabilit care este inițiat luni, 2 octombrie și se desfășoară până în data de vineri, 10 noiembrie. Programul aferent este prevăzut în cele ce urmează.Program pe săptămâni
OBIECTIVE

        
Precizăm că obiectivul general al acestui program de curățenie este reprezentat de igienizarea și salubrizarea spațiilor verzi și a spațiilor publice. Astfel, printre obiectivele specifice se numără curățarea terenurilor prin colectarea deșeurilor de orice fel. Subliniem faptul că, în funcție de condițiile meteorologice, se vor presta și activități de spălare manuală și mecanizată a trotuarului și carosabilului. Se vor derula, etapizat, toate operațiunile specifice campaniei de curățenie generală: măturat manual și mecanizat, curățat rigole. Ulterior, aceste demersuri vor fi continuate, în funcție de condițiile meteorologice favorabile, de activități de spălare manuală și mecanizată a trotuarelor, carosabilului, mobilierului stradal și altele.

        

COLECTAREA BIODEŞEURILOR ŞI A DEŞEURILOR VOLUMINOASE

        

Tot în cadrul acestui program se vor colecta de la cetățeni biodeșeurile provenite din grădini și parcuri, toaletarea copacilor (crengi, ramuri), tufișurilor și alte deșeuri organice (frunze și iarbă) rezultate din activitățile gospodărești specifice de întreținere a spațiilor verzi, precum și deșeurile voluminoase (saltele, mobilier etc.) numai pe durata zilelor rezervate acțiunii edilitare în fiecare zonă în parte. Aceste tipuri de deșeuri sunt colectate cu sprijinul SC Gospodărirea Comunală Arad SA, SC Rogera SRL și SC Salubritate SA.

       
CUM VOM PROCEDA


Cetățenii care locuiesc în gospodării individuale (case), deșeurile supuse atenției se vor prelua din fața gospodăriei acestora, în limita a doi mc/gospodărie. Pentru cantitățile de deșeuri care depășesc limita a doi mc/gospodărie există posibilitatea predării acestora, în regim propriu, de către deținători, la Stația de Compostare în Tunel Arad sau la Depozitul ecologic conform de deșeuri nepericuloase Arad, situate în zona CET, Șoseaua de Centură Nord.

Pe de altă parte, locuitorii din cartierele de blocuri care au desfășurat activități de întreținere a spațiilor verzi din zona asociațiilor de proprietari vor depozita deșeurile la punctele de colectare a deșeurilor din apropierea acestora.

        

CONDIȚII


Campania de colectare a deșeurilor se desfășoară cu respectarea anumitor condiții. Astfel, crengile și ramurile arborilor trebuie tăiate, de către deținătorul acestora, la dimensiunea de maximum doi metri, aspect condiționat de faptul că mărunțirea facilitează activitatea de colectare și transport, prin diminuarea considerabilă a volumului deșeurilor. Nu se vor prelua deșeuri reprezentând crengi sau trunchiuri de copaci care depășesc dimensiunea anterior menționată. Ulterior, crengile mărunțite vor fi amplasate în fața imobilelor în grămezi, fără a fi legate cu sârmă. Legarea cu sârmă îngreunează activitatea de tocare a deșeurilor din crengi, prin apariția posibilității de defectare a aparatului de tocare a resturilor vegetale. În aceeași ordine de idei, frunzele și iarba se vor depozita în saci, nu direct pe sol, carosabil, trotuar. Subliniem faptul că nu se vor colecta sacii care conțin și alte deșeuri decât cele prevăzute anterior. Acestea din urmă nu fac obiectul prezentei campanii.

        

Totodată, deșeurile se vor amplasa organizat, într-un singur loc, compact, unde este posibil și accesul auto în vederea încărcării acestora în mijlocul de transport (camionetă). Subliniem faptul că depozitarea deșeurilor se va realiza într-o asemenea manieră încât nu se va stânjeni circulația publică (pietonală și auto) și, totodată, fără a aduce atingere altor tipuri de deșeuri (deșeuri menajere, deșeuri din construcții și demolări, deșeuri voluminoase etc.). În mod evident, este necesar ca deșeurile în atenție să fie depozitate în mod ordonat, fără a aduce prejudicii spațiului public în care sunt depozitate.

PERIOADĂCetățenii trebuie să depoziteze deșeurile în ziua precedentă colectării sau în dimineața zilei colectării. Acțiunea se va desfășura eșalonat pe zone ale orașului, astfel că activitatea de colectare a deșeurilor vegetale se realizează exclusiv în perioada programată pe fiecare cartier. ATENȚIE! Utilajele de colectare și transport vor trece o singură dată pe stradă, astfel că persoanele care vor scoate deșeurile după finalizarea curățeniei pe strada lor, vor suporta costul transportului sau amendă contravențională.

        
OBLIGAŢII CETĂŢENEŞTI

        

Cu titlu general, cu privire la întreținerea spațiilor verzi din Arad, învederăm faptul că la nivelul municipiului sunt aplicabile prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 162 din 29 iunie 2006 privind gospodărirea municipiului Arad, cu modificările și completările ulterioare aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 126 din 30 aprilie 2015 privind modificarea și completarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 162/2006 privind norme obligatorii și responsabilitățile concrete ce revin instituțiilor publice, agenților economici, celorlalte persoane juridice și cetățenilor pentru gospodărirea Municipiului Arad, respectiv Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 444 din 28 noiembrie 2017 privind completarea anexei Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.162 din 29 iunie 2006, privind gospodărirea Municipiului Arad. Actul normativ în discuție stabilește, la art. 7 pct. 3 lit. e) alin. (1), faptul că “În domeniul gospodăririi municipiului, cetățenii au următoarele obligații principale: […] 3. Să mențină curățenia pe trotuare (sau pe drum, acolo unde nu există trotuare), pe porțiunea din dreptul imobilului și a locurilor de parcare folosite, prin: […]

e) (1) întreținerea spațiilor verzi adiacente imobilelor și condominiilor prin măturare, greblare și chiar plantare cu material dendrofloricol, toaletarea arborilor de talie mică și a arbuștilor ornamentali și văruitul acestora;”. Cu alte cuvinte, întreținerea spațiilor verzi publice reprezintă obligație principală a cetățenilor în domeniul gospodăririi municipiului Arad. Întreținerea spațiilor verzi presupune activități de toaletare a gardului viu, a arborilor și arbuștilor ornamentali de talie mică, activități de săpare și greblare și alte asemenea.

        

În același sens sunt incidente și prevederile art. 5 lit. f) și lit. h) din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care stipulează faptul că: “Pentru protecția și conservarea spațiilor verzi, persoanele fizice și persoanele juridice au următoarele obligații: [...]


f) să asigure integritatea, refacerea și îngrijirea spațiilor verzi aflate în proprietatea lor; [...]


h) să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi;”.

        
Suplimentar, amintim faptul că potrivit normelor naționale aprobate prin Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare, comunităților locale (incluzând instituții publice, persoane fizice, persoane juridice, inclusiv asociații de proprietari) le revin următoarele obligații principale, stabilite la art. 9:


-să întreţină în stare corespunzătoare clădirile pe care le au în proprietate, anexele gospodăreşti, curţile şi împrejmuirile acestora, precum şi instalaţiile aferente acestora, prin efectuarea lucrărilor de reparaţii, amenajări şi a altor lucrări specifice;


-să asigure curăţarea faţadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul străzii, tencuirea şi zugrăvirea periodică a acestora, potrivit măsurilor stabilite de consiliile locale;


-să asigure repararea, spălarea geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreţinerea firmelor şi a faţadelor imobilelor pe care le au în proprietate, inclusiv spălarea, curăţarea şi zugrăvirea periodică a acestora;


-să asigure curăţenia pe terenurile şi locurile de depozitare aflate în proprietate, precum şi pe căile de acces;


-să asigure curăţenia şi igiena în imobilele şi incintele deţinute sub orice formă, inclusiv prin activităţi de curăţare, dezinsecţie şi deratizare, potrivit normelor stabilite de consiliile locale;


-să depoziteze corespunzător reziduurile menajere, industriale, agricole, precum şi materialele refolosibile, numai în locurile special amenajate sau autorizate de autorităţile administraţiei publice locale;


-să menţină curăţenia trotuarelor, a părţii carosabile, a locurilor publice şi a locurilor de parcare pe care le folosesc;


-să cureţe şi să întreţină şanţurile, rigolele şi podeţele aferente proprietăţii.

 


CONCLUZII

        
Acțiunea de salubrizare intitulată generic “Curățenia de Toamnă” se desfășoară prin intermediul prestatorilor de servicii publice și de interes local aflați în relație contractuală cu Primăria Municipiului Arad, dar este și o datorie civică a tuturor cetățenilor. Cu toții ne dorim un oraș curat, un oraș verde și avem nevoie de implicarea tuturor. Voluntariatul și implicarea în campanii de responsabilitate socială sunt trăsături esențiale ale unei comunități unite și moderne. În acest sens, îi invităm pe toți arădenii care vor să participe la acest program, persoanele fizice și juridice (asociații de proprietari, societăți comerciale, instituții publice și de învățământ), să se alăture demersului municipalității, fie în jurul blocurilor, fie în propriile locuințe. Vă îndemnăm astfel să contribuiți la realizarea curățeniei generale de toamnă în municipiul nostru, prin luarea de măsuri care să ducă la ecologizarea spațiilor aparținând domeniului public (spații verzi, alei, trotuare) și situate în imediata apropiere a imobilelor.

        
În funcție de complexitatea situațiilor întâlnite în teren sau de condițiile meteorologice nefavorabile efectuării anumitor activități edilitar-gospodărești, programul poate fi decalat sau modificat, aspect care va fi comunicat ulterior, dacă este cazul.

        
Implică-te în comunitate și alături de vecinii tăi organizează acțiuni de igienizare în zona imobilului unde locuiești!

COMUNICAT DE PRESĂ PRIMĂRIA ARADAsigurarea și păstrarea curățeniei și ordinii pe teritoriul localităților, buna gospodărire a acestora și respectarea normelor de igienă constituie o obligație fundamentală a autorităților administrației publice locale, a instituțiilor publice, a operatorilor economici și a altor persoane fizice și juridice deopotrivă. În acest sens, la fel ca în fiecare an, Primăria Municipiului Arad prin Serviciul Edilitar și Dezvoltare Mediu Urban și-a propus ca în perioada 02.10.2023 – 10.11.2023 să invite toți membrii comunității să participe la campania de mediu intitulată Curățenia generală de toamnă, care se desfășoară în toate zonele municipiului. Curățenia de toamnă se realizează în baza unui program stabilit care este inițiat luni, 2 octombrie și se desfășoară până în data de vineri, 10 noiembrie. Programul aferent este prevăzut în cele ce urmează.Program pe săptămâni
OBIECTIVE

        
Precizăm că obiectivul general al acestui program de curățenie este reprezentat de igienizarea și salubrizarea spațiilor verzi și a spațiilor publice. Astfel, printre obiectivele specifice se numără curățarea terenurilor prin colectarea deșeurilor de orice fel. Subliniem faptul că, în funcție de condițiile meteorologice, se vor presta și activități de spălare manuală și mecanizată a trotuarului și carosabilului. Se vor derula, etapizat, toate operațiunile specifice campaniei de curățenie generală: măturat manual și mecanizat, curățat rigole. Ulterior, aceste demersuri vor fi continuate, în funcție de condițiile meteorologice favorabile, de activități de spălare manuală și mecanizată a trotuarelor, carosabilului, mobilierului stradal și altele.

        

COLECTAREA BIODEŞEURILOR ŞI A DEŞEURILOR VOLUMINOASE

        

Tot în cadrul acestui program se vor colecta de la cetățeni biodeșeurile provenite din grădini și parcuri, toaletarea copacilor (crengi, ramuri), tufișurilor și alte deșeuri organice (frunze și iarbă) rezultate din activitățile gospodărești specifice de întreținere a spațiilor verzi, precum și deșeurile voluminoase (saltele, mobilier etc.) numai pe durata zilelor rezervate acțiunii edilitare în fiecare zonă în parte. Aceste tipuri de deșeuri sunt colectate cu sprijinul SC Gospodărirea Comunală Arad SA, SC Rogera SRL și SC Salubritate SA.

       
CUM VOM PROCEDA


Cetățenii care locuiesc în gospodării individuale (case), deșeurile supuse atenției se vor prelua din fața gospodăriei acestora, în limita a doi mc/gospodărie. Pentru cantitățile de deșeuri care depășesc limita a doi mc/gospodărie există posibilitatea predării acestora, în regim propriu, de către deținători, la Stația de Compostare în Tunel Arad sau la Depozitul ecologic conform de deșeuri nepericuloase Arad, situate în zona CET, Șoseaua de Centură Nord.

Pe de altă parte, locuitorii din cartierele de blocuri care au desfășurat activități de întreținere a spațiilor verzi din zona asociațiilor de proprietari vor depozita deșeurile la punctele de colectare a deșeurilor din apropierea acestora.

        

CONDIȚII


Campania de colectare a deșeurilor se desfășoară cu respectarea anumitor condiții. Astfel, crengile și ramurile arborilor trebuie tăiate, de către deținătorul acestora, la dimensiunea de maximum doi metri, aspect condiționat de faptul că mărunțirea facilitează activitatea de colectare și transport, prin diminuarea considerabilă a volumului deșeurilor. Nu se vor prelua deșeuri reprezentând crengi sau trunchiuri de copaci care depășesc dimensiunea anterior menționată. Ulterior, crengile mărunțite vor fi amplasate în fața imobilelor în grămezi, fără a fi legate cu sârmă. Legarea cu sârmă îngreunează activitatea de tocare a deșeurilor din crengi, prin apariția posibilității de defectare a aparatului de tocare a resturilor vegetale. În aceeași ordine de idei, frunzele și iarba se vor depozita în saci, nu direct pe sol, carosabil, trotuar. Subliniem faptul că nu se vor colecta sacii care conțin și alte deșeuri decât cele prevăzute anterior. Acestea din urmă nu fac obiectul prezentei campanii.

        

Totodată, deșeurile se vor amplasa organizat, într-un singur loc, compact, unde este posibil și accesul auto în vederea încărcării acestora în mijlocul de transport (camionetă). Subliniem faptul că depozitarea deșeurilor se va realiza într-o asemenea manieră încât nu se va stânjeni circulația publică (pietonală și auto) și, totodată, fără a aduce atingere altor tipuri de deșeuri (deșeuri menajere, deșeuri din construcții și demolări, deșeuri voluminoase etc.). În mod evident, este necesar ca deșeurile în atenție să fie depozitate în mod ordonat, fără a aduce prejudicii spațiului public în care sunt depozitate.

PERIOADĂCetățenii trebuie să depoziteze deșeurile în ziua precedentă colectării sau în dimineața zilei colectării. Acțiunea se va desfășura eșalonat pe zone ale orașului, astfel că activitatea de colectare a deșeurilor vegetale se realizează exclusiv în perioada programată pe fiecare cartier. ATENȚIE! Utilajele de colectare și transport vor trece o singură dată pe stradă, astfel că persoanele care vor scoate deșeurile după finalizarea curățeniei pe strada lor, vor suporta costul transportului sau amendă contravențională.

        
OBLIGAŢII CETĂŢENEŞTI

        

Cu titlu general, cu privire la întreținerea spațiilor verzi din Arad, învederăm faptul că la nivelul municipiului sunt aplicabile prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 162 din 29 iunie 2006 privind gospodărirea municipiului Arad, cu modificările și completările ulterioare aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 126 din 30 aprilie 2015 privind modificarea și completarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 162/2006 privind norme obligatorii și responsabilitățile concrete ce revin instituțiilor publice, agenților economici, celorlalte persoane juridice și cetățenilor pentru gospodărirea Municipiului Arad, respectiv Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 444 din 28 noiembrie 2017 privind completarea anexei Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.162 din 29 iunie 2006, privind gospodărirea Municipiului Arad. Actul normativ în discuție stabilește, la art. 7 pct. 3 lit. e) alin. (1), faptul că “În domeniul gospodăririi municipiului, cetățenii au următoarele obligații principale: […] 3. Să mențină curățenia pe trotuare (sau pe drum, acolo unde nu există trotuare), pe porțiunea din dreptul imobilului și a locurilor de parcare folosite, prin: […]

e) (1) întreținerea spațiilor verzi adiacente imobilelor și condominiilor prin măturare, greblare și chiar plantare cu material dendrofloricol, toaletarea arborilor de talie mică și a arbuștilor ornamentali și văruitul acestora;”. Cu alte cuvinte, întreținerea spațiilor verzi publice reprezintă obligație principală a cetățenilor în domeniul gospodăririi municipiului Arad. Întreținerea spațiilor verzi presupune activități de toaletare a gardului viu, a arborilor și arbuștilor ornamentali de talie mică, activități de săpare și greblare și alte asemenea.

        

În același sens sunt incidente și prevederile art. 5 lit. f) și lit. h) din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care stipulează faptul că: “Pentru protecția și conservarea spațiilor verzi, persoanele fizice și persoanele juridice au următoarele obligații: [...]


f) să asigure integritatea, refacerea și îngrijirea spațiilor verzi aflate în proprietatea lor; [...]


h) să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi;”.

        
Suplimentar, amintim faptul că potrivit normelor naționale aprobate prin Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare, comunităților locale (incluzând instituții publice, persoane fizice, persoane juridice, inclusiv asociații de proprietari) le revin următoarele obligații principale, stabilite la art. 9:


-să întreţină în stare corespunzătoare clădirile pe care le au în proprietate, anexele gospodăreşti, curţile şi împrejmuirile acestora, precum şi instalaţiile aferente acestora, prin efectuarea lucrărilor de reparaţii, amenajări şi a altor lucrări specifice;


-să asigure curăţarea faţadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul străzii, tencuirea şi zugrăvirea periodică a acestora, potrivit măsurilor stabilite de consiliile locale;


-să asigure repararea, spălarea geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreţinerea firmelor şi a faţadelor imobilelor pe care le au în proprietate, inclusiv spălarea, curăţarea şi zugrăvirea periodică a acestora;


-să asigure curăţenia pe terenurile şi locurile de depozitare aflate în proprietate, precum şi pe căile de acces;


-să asigure curăţenia şi igiena în imobilele şi incintele deţinute sub orice formă, inclusiv prin activităţi de curăţare, dezinsecţie şi deratizare, potrivit normelor stabilite de consiliile locale;


-să depoziteze corespunzător reziduurile menajere, industriale, agricole, precum şi materialele refolosibile, numai în locurile special amenajate sau autorizate de autorităţile administraţiei publice locale;


-să menţină curăţenia trotuarelor, a părţii carosabile, a locurilor publice şi a locurilor de parcare pe care le folosesc;


-să cureţe şi să întreţină şanţurile, rigolele şi podeţele aferente proprietăţii.

 


CONCLUZII

        
Acțiunea de salubrizare intitulată generic “Curățenia de Toamnă” se desfășoară prin intermediul prestatorilor de servicii publice și de interes local aflați în relație contractuală cu Primăria Municipiului Arad, dar este și o datorie civică a tuturor cetățenilor. Cu toții ne dorim un oraș curat, un oraș verde și avem nevoie de implicarea tuturor. Voluntariatul și implicarea în campanii de responsabilitate socială sunt trăsături esențiale ale unei comunități unite și moderne. În acest sens, îi invităm pe toți arădenii care vor să participe la acest program, persoanele fizice și juridice (asociații de proprietari, societăți comerciale, instituții publice și de învățământ), să se alăture demersului municipalității, fie în jurul blocurilor, fie în propriile locuințe. Vă îndemnăm astfel să contribuiți la realizarea curățeniei generale de toamnă în municipiul nostru, prin luarea de măsuri care să ducă la ecologizarea spațiilor aparținând domeniului public (spații verzi, alei, trotuare) și situate în imediata apropiere a imobilelor.

        
În funcție de complexitatea situațiilor întâlnite în teren sau de condițiile meteorologice nefavorabile efectuării anumitor activități edilitar-gospodărești, programul poate fi decalat sau modificat, aspect care va fi comunicat ulterior, dacă este cazul.

        
Implică-te în comunitate și alături de vecinii tăi organizează acțiuni de igienizare în zona imobilului unde locuiești!

Stiri asemanatoare

Umilință la adresa elevilor care învață. 450 de lei atât pentru cei de 10, dar și pentru cei de 2 (doi). Bursă de merit pentru aproape 8.500 de elevi cu medii mai mici de 5. Peste 150 au medii mai mici de 2

Miercuri, 01 Noiembrie, 2023 12:27

Umilință la adresa elevilor care învață. 450 de lei atât pentru cei de 10, dar și pentru cei de 2 (doi). Bursă de merit pentru aproape 8.500 de elevi cu medii mai mici de 5. Peste 150 au medii mai mici de 2

Aproape 8.500 de elevi care au media sub 5 iau bursă de merit, potrivit Ministerului Educației. Concret, este vorba de 8.494 de elevi care se află în această situație. Dintre ace ...

Pentru a face economii, Guvernul României vrea să interzică târgurile de Crăciun și concertele din această iarnă. Ce alte cheltuieli se limitează

Vineri, 27 Octombrie, 2023 12:28

Pentru a face economii, Guvernul României vrea să interzică târgurile de Crăciun și concertele din această iarnă. Ce alte cheltuieli se limitează

Guvernul vrea să limiteze cheltuielile făcute de administrațiile locale la sfârșit de an pentru a ține sub control deficitul bugetar, potrivit unui proiect de Ordonanță de Urgență ...

Zilele Armatei României sărbătorite la Arad

Sambata, 21 Octombrie, 2023 17:45

Zilele Armatei României sărbătorite la Arad

Batalionul 191 Infanterie ,,Colonel Radu Golescu" organizează în perioada 23-25 octombrie 2023, o serie de activități dedicate sărbătoririi Zilei Armatei României. În peri ...

Comuna Buteni va rămâne fără curent electric

Vineri, 27 Octombrie, 2023 15:59

Comuna Buteni va rămâne fără curent electric

E-Distribuţie Banat a redus pe cât posibil numărul întreruperilor programate pentru buna administrare și funcționare a rețelei de distribuție a energiei electrice, pentru a mini ...

Nici magazinele Lidl nu au scăpat fără verificările celor de la Protecția Consumatorului. Au fost aplicate amenzi de aproape 400.000 de lei pentru deficiențele constatate

Miercuri, 01 Noiembrie, 2023 09:29

Nici magazinele Lidl nu au scăpat fără verificările celor de la Protecția Consumatorului. Au fost aplicate amenzi de aproape 400.000 de lei pentru deficiențele constatate

Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Arad a  desfășurat,   o serie de acțiuni de  control de  verificarea prevederilor legale  privind p ...

Kaufland își continuă expansiunea și vrea să ajungă la 200 de hipermarketuri în România până în 2025

Miercuri, 01 Noiembrie, 2023 09:56

Kaufland își continuă expansiunea și vrea să ajungă la 200 de hipermarketuri în România până în 2025

Retailerul german Kaufland ţinteşte să atingă borna de 200 de hipermarketuri pe piaţa locală până în 2025, de la 171 de unităţi în prezent, ritmul de dezvoltare fiind u ...

Pe strada Orizontului se vor efectua lucrări pentru montarea contoarelor inteligente în 1 noiembrie

Marti, 31 Octombrie, 2023 19:17

Pe strada Orizontului se vor efectua lucrări pentru montarea contoarelor inteligente în 1 noiembrie

Compania de Apă Arad anunță că miercuri, 01.11.2023, în intervalul orar 08:30- 15:30, furnizarea apei potabile va fi întreruptă pe str. Orizontului - pentru lucrări de schimbare ...

Guvernul a aprobat ordonanța privind salariul de bază minim în construcții și agricultură. Salariile nete rămân neschimbate după reţinerea CASS

Miercuri, 01 Noiembrie, 2023 09:11

Guvernul a aprobat ordonanța privind salariul de bază minim în construcții și agricultură. Salariile nete rămân neschimbate după reţinerea CASS

Guvernul a aprobat, în ședința de marți, 31 octombrie, ordonanța privind stabilirea salariului de bază minim brut în construcții, sectorul agricol și industria alimentară. &n ...

Întreruperi de curent electric programate între 31 octombrie – 3 noiembrie

Joi, 26 Octombrie, 2023 17:21

Întreruperi de curent electric programate între 31 octombrie – 3 noiembrie

E-Distribuţie Banat a redus pe cât posibil numărul întreruperilor programate pentru buna administrare și funcționare a rețelei de distribuție a energiei electrice, pentru a mini ...

Programul de citire al contoarelor de apă rece începând cu 30 octombrie

Vineri, 27 Octombrie, 2023 15:46

Programul de citire al contoarelor de apă rece începând cu 30 octombrie

Luni 30.10.2023: Liviu Rebreanu, Pădurii, Bodrogului, Condurasilor, Clujului, Oituz, Voinicilor,  Zona Ind. Vest, Insula Mureș, (Asociațiile de proprietari de pe străzile): Zona Ind. Ves ...

Gheorghe Seculici: S-a inaugurat o nouă clădire de birouri în Arad

Marti, 31 Octombrie, 2023 19:11

Gheorghe Seculici: S-a inaugurat o nouă clădire de birouri în Arad

Compania Panduit continuă să investească și să se dezvolte în județul Arad. Membră a Camerei de Comerț și o prezență constantă în Topul Firmelor, Panduit este un reper &ic ...

Coadă de sute de metri pentru expoziția Brâncuși de la Timișoara

Miercuri, 01 Noiembrie, 2023 13:42

Coadă de sute de metri pentru expoziția Brâncuși de la Timișoara

Inițiativa organizatorilor expoziției Brâncuși de la Timișoara, de a lăsa intrarea liberă în prima miercuri a fiecărei luni, se bucură de succes.   Astfel, astăzi ...

Programul de citire al contoarelor de apă rece în perioada 23-27 octombrie

Sambata, 21 Octombrie, 2023 00:09

Programul de citire al contoarelor de apă rece în perioada 23-27 octombrie

Luni, 23.10.2023 : Aleea Rasarit, P-ta Sporturilor, Aleea Calimanesti,Calea Iuliu Maniu, Podgoriei, Vasile Alecsandri, Voltaire, Ilarie Chendi, Slacz Gyula, Marasesti, Octavian Goga, Bella B ...

Conversaţii cu trecutul militar al Aradului. 260 de ani de la începerea construcției ”Cetății Aradului”. 168 de case demolate pentru a face loc edificiului

Sambata, 28 Ianuarie, 2023 10:31

Conversaţii cu trecutul militar al Aradului. 260 de ani de la începerea construcției ”Cetății Aradului”. 168 de case demolate pentru a face loc edificiului

În conversaţiile noastre cu trecutul, nu putem să trecem cu vederea unul dintre obiectivele emblemă: Cetatea Aradului, una dintre cele cinci fortificaţii de tip vauban din Romania &nbs ...{**}

Acest site foloseşte cookies pentru a imbunatati experienta ta de navigare. Pentru mai multe detalii referitoare la cum folosim datele tale si la drepturile tale te invitam sa citesti: Politica de cookies sau/si Politica de Confidentialitate si apoi sa confirmi acordul tau.